Slowianskie Zwiedzenie (3) czyli Chazarzy kiedys, chazarzy dzis!

”Ci czołowi Chazarzy stali się znani jako najwięksi na świecie oszuści, zwykle ukrywając się w innych grupach, twierdząc, że należą do genetycznego i kulturowego dziedzictwa tej grupy.”

W ramach czesci trzeciej ”slowianskiego zwiedzenia” arcyciekawy tekst na temat Chazarow, od ktorych zdaniem pana Czeslawa Bialczynskiego wywodza sie Slowianie i tu odsylam do postu Czy SLOWIANIE pochodza od BAZYLISZKA?

CHAZARZY KIEDYŚ, CHAZARZY DZIŚ

Publikujemy ważny tekst ze strony prowadzonej przez emerytowanych oficerów amerykańskiego wywiadu, która jest uważana za tubę propagandową Pentagonu. Autorzy odkrywają głęboko skrywaną prawdę o Chazarach, wykorzystując m.in. zaawansowaną wiedzę na ten temat laureata nagrody Nobla Aleksandra Sołżenicyna w ksiązce „Rosja i Żydzi. 200 lat razem”. Tłumaczenie artykułu z oryginalnego tekstu angielskiego  na polski – zdanie po zdaniu prezentujemy poniżej.

Redakcja KIP

Khazarians Then, Khazarians Now

Chazarzy kedyś, Chazarzy dziś

It’s a well-established historical fact that Khazaria was destroyed by both Russia and Persia (now Iran) in approximately 1250 AD, and with good reason.

Jest to dobrze znany fakt historyczny, że Chazaria została zniszczona przez Ruś i Persję (obecnie Iran) w około 1250 roku ne i nie bez powodu.

Many years of prior very stern warnings had been given by Russia and Persia with no changes by the Khazarians.

Wiele lat wcześniej wiele bardzo surowych ostrzeżeń zostało wydanych przez Ruś i Persję, bez żadnych zmian ze strony Chazarian.

The reason for this final destruction of the Kingdom of Khazaria was that its rulers and its people ignored these warnings that were made jointly by Russia and Persia.

Powodem ostatecznego zniszczenia Królestwa Chazarii było to, że jego władcy i ludność zignorowali te ostrzeżenia, które zostały wspólnie ogłoszone przez Ruś i Persję.

Russia and Persia had repeatedly instructed Khazarian leadership that Khazaria as a nation and people had to change from its evil, inhuman ways and stop parasitizing its neighbors, or suffer complete destruction.

Ruś i Persja wielokrotnie instruowały przywódców Khazarii, że Khazaria jako naród i ludzie muszą zmienić swoje złe, nieludzkie sposoby i zaprzestać pasożytowania na sąsiadach, lub doznają całkowitego zniszczenia.

Khazarians were known by those living in bordering countries to generally be liars, deceivers, cons, robbers, road warriors, rapists, pedophiles, murderers, identity thieves and social parasites of the worst variety.

Chazarowie byli znani mieszkańcom sąsiednich krajów, na ogół byli kłamcami, oszustami, przeciwnikami, złodziejami, rozbójnikami drogowymi, gwałcicielami, pedofilami, mordercami, złodziejami tożsamości i pasożytami społecznymi najgorszej odmiany.

And to make matters worse, their ruler King Bulan did nothing to reverse this because he too was like them.

Co gorsza, ich władca, król Bulan, nie zrobił nic, aby to odwrócić, ponieważ on też był taki jak oni.

When Khazaria was finally destroyed in about 1250 AD by Russia and Persia, it had been literally terrorizing, robbing, murdering and parasitizing neighbors and travelers for over 500 years.

Zanim Chazaria została ostatecznie zniszczona  około 1250 roku przez Ruś i Persję, przez ponad 500 lat dosłownie terroryzowała, rabowała, mordowała i pasożytowała na sąsiadach i podróżnikach.

These endemic Khazarian criminal behaviors were institutionally supported by their leaders and by the Khazarian culture.

Te endemiczne chazarskie zachowania przestępcze były instytucjonalnie wspierane przez ich przywódców i przez kulturę Khazarian.

There was no rule of law in Khazaria, only the rule of manipulation, sociopathy, might, violence and evil.

W Chazarii nie było żadnych rządów prawa, tylko zasada manipulacji, socjopatia, moc, przemoc i zło.

Khazarians had repeatedly preyed on travelers at their borders or anyone who tried to travel through Khazaria.

Chazarianie wielokrotnie polowali na podróżnych na ich granicach lub każdego, kto próbował podróżować przez Khazarię.

Traveling in or near or through Khazaria was usually a fatal mistake.

Podróżowanie w Chazarii lub w jej pobliżu lub przez nią było zazwyczaj fatalnym błędem.

Women were often raped and then murdered afterwards or, if young enough, taken as sex slaves.

Kobiety były często gwałcone, a następnie mordowane, a jeśli były wystarczająco młode, brane były za niewolników seksualnych.

Khazaria was known by other surrounding nations as a lawless, evil nation that allowed the worst crimes against neighbors and travelers imaginable.

Chazaria była znana przez inne otaczające narody jako bezprawny, zły kraj, który dopuszczał się najgorszych zbrodni przeciwko sąsiadom i podróżnikom, których można sobie wyobrazić.

Khazaria was known as the epitome of selfishness and evil, from the King all the way down to the average citizen.

Chazaria była znana jako uosobienie samolubstwa i zła, od króla, aż po przeciętnego obywatela.

* *

It is now known for certain from peer-reviewed genetic studies done at Johns Hopkins that Khazarians carry absolutely no ancient Hebrew blood and are not Semites at all, and never were.

Obecnie wiadomo na podstawie badań genetycznych prowadzonych przez Johnsa Hopkinsa, które mówią, że Chazarzy nie zawierają absolutnie żadnej starożytnej hebrajskiej krwi i wcale nie są Semitami, i nigdy nimi nie byli.

Khazarians’ origin is believed to have been a hybridization between Turks and Mongols, with absolutely no genetic ties to the ancient Hebrews.

Pochodzenie Chazarów uważa się za hybrydyzację pomiędzy Turkami i Mongołami, bez absolutnie żadnych powiązań genetycznych ze starożytnymi Hebrajczykami.

It is truly interesting that these Khazarians have absolutely no ancient Hebrew Blood at all, none, although their leaders usually claim to carry ancient Hebrew Blood and to be Semites, when they are not Semites at all, and have absolutely no ancestral rights to any land in the Mideast.

To naprawdę interesujące, że ci Chazarzy absolutnie nie mają żadnej starodawnej krwi hebrajskiej, żadni, chociaż ich przywódcy zazwyczaj twierdzą, że niosą starożytną hebrajską krew i są Semitami, kiedy w ogóle nie są Semitami i nie mają absolutnie żadnych praw przodków do żadnej ziemi na Bliskim Wschodzie.

About 80% of the Palestinians carry ancient Hebrew Blood and thus are true Semites, and hold an un-abandoned, absolute ancestral right to all of Palestine, despite any Khazarian claims, which are all based on lies and political intrigue.

Około 80% Palestyńczyków nosi starożytną hebrajską krew, a zatem są prawdziwymi Semitami i posiadają bezwzględne prawo do całej Palestyny, pomimo wszelkich chazarskich roszczeń, które opierają się na kłamstwach i politycznej intrydze.

Thus it is fair to claim that the Israelis are not only NOT Semites at all, but are the biggest anti-Semites in the whole world for their massive land theft of Palestinian land and genocide against Palestinians.

Można więc twierdzić, że Izraelczycy nie tylko nie są Semitami, ale są największymi antysemitami na całym świecie, za masową kradzież ziemi w Palestynie i ludobójstwo  Palestyńczyków.

And despite this stark reality, top Khazarians immediately accuse anyone that criticizes them or Israel of being anti-Semites – an obvious fallacy.

I pomimo tej surowej rzeczywistości, czołowi Chazarzy natychmiast oskarżają każdego, kto krytykuje ich lub Izrael za bycie antysemitami – oczywisty błąd.

It is now becoming obvious to many that Israel is a deeply racist Khazarian state that is continuing the same anti-social criminal patterns that led to its destruction around 1250 AD.

Dla wielu staje się teraz oczywiste, że Izrael jest głęboko rasistowskim chazarskim państwem, które kontynuuje te same antyspołeczne wzorce przestępcze, które doprowadziły do ​​jego zniszczenia około roku 1250.

Miejsce chazarskiej twierdzy w Sarkel, zniszczonej przez Światosławica. 965 (aerial photo from excavations conducted by Mikhail Artamonov in the 1930s) (Courtesy of newworldencyclopedia.org) 965 (zdjęcie lotnicze z wykopalisk przeprowadzonych przez Michaiła Artamonova w latach trzydziestych) (dzięki uprzejmości newworldencyclopedia.org)

Why did Russia and Persia destroy Khazaria in about 1250 AD?

Dlaczego Ruś i Persja zniszczyły Chazarię około roku 1250?

The Russian and Persian leaders had had enough, in about 750 AD – Khazaria’s King Bulan was given an ultimatum jointly by both Russia and Persia that he had to select one of the three Abrahamic religions to “clean up” the Khazarian People.

Przywódcy rusińscy i perscy mieli dość Chazarów, w około 750 AD – Khazaria’s King Bulan otrzymał wspólne ultimatum od Rusi i Persji, że musi wybrać jedną z trzech religii Abrahamowych, aby „oczyścić” Khazarian People.

Khazarians at the time were known by those living in bordering countries to generally be liars, deceivers, cons, robbers, road warriors, murderers, identity thieves and social parasites of the worst variety.

Chazarowie w tym czasie byli znani mieszkańcom sąsiednich krajów, na ogół byli kłamcami, oszustami, przeciwnikami, złodziejami, drogowymi wojownikami, mordercami, złodziejami tożsamości i pasożytami społecznymi najgorszej odmiany.

And to make matters worse, their ruler did nothing to reverse this because he too was like them.

Co gorsza, ich władca nie zrobił nic, by to odwrócić, ponieważ on też był taki jak oni.

They repeatedly preyed on travelers at their borders or anyone who tried to travel through Khazaria, usually a fatal mistake.

Wielokrotnie żerowali na podróżnych na ich granicach lub każdego, kto próbował podróżować po Khazarii, zwykle fatalnym błędem.

When the problem reached epic proportions and could no longer be accepted by the surrounding nations and peoples, the Russian and Persian leaders formed a coalition and delivered a stern ultimatum to the Khazarian King Bulan.

Kiedy problem osiągnął epickie rozmiary i nie mógł już być zaakceptowany przez otaczające go narody i ludy, rosyjscy i perscy przywódcy utworzyli koalicję i postawili surowe ultimatum królowi Chazarian Bulanowi.

This ultimatum was that Khazaria as a nation had to immediately change its ways, and to do this, King Bulan must select one of the three Abrahamic religions and institute it as the official required Khazarian state religion.

To ultimatum było takie, że Chazaria jako naród musiał natychmiast zmienić swoje drogi, i aby to zrobić, Król Bulan musi wybrać jedną z trzech religii Abrahamowych i wprowadzić ją jako oficjalną wymaganą religię państwową Khazarian.

King Bulan was told in no uncertain terms that the religion chosen must be indoctrinated in all Khazarians to serve as rules of conduct and as a basis for integrity and ethics that were previously completely absent.

Królowi Bulanowi powiedziano bez żadnych wątpliwości, że wybrana religia musi być indoktrynowana u wszystkich Chazarów, aby służyć jako zasady postępowania i jako podstawa uczciwości i etyki, które wcześniej były całkowicie nieobecne.

King Bulan agreed and selected Torah Judaism as Khazaria’s official religion.

Król Bulan zgodził się i wybrał judaizm z Tory jako oficjalną religię Chazarii.

This worked somewhat for a while, but soon Khazarians were drifting back to their old ways of national banditry, murder and gross parasitism of others from surrounding nations.

Trochę to działało przez jakiś czas, ale wkrótce Chazarzy powracali do swoich dawnych sposobów narodowego bandytyzmu, morderstw i paskudnego pasożytnictwa innych z otaczających narodów.

Instead of working to establish morals and ethics in his nation by making a serious attempt to practice Torah Judaism, King Bulan and his top staff actually were inducted into the Black Arts and Black Magic of Babylonian Talmudism, better known as Baal worship or Satanism.

Zamiast pracować nad ustanowieniem moralności i etyki w swoim kraju, czyniąc poważną próbę praktykowania judaizmu z Tory, król Bulan i jego najlepsza kadra faktycznie zostali wprowadzeni w Czarną Magię i Talmudyzm Babiloński, lepiej znany jako kult Baala lub satanizm.

Externally this looks a lot like Torah Judaism and can be used as false cover, which it was.

Zewnętrznie wygląda to podobnie jak judaizm z Tory i można go użyć jako fałszywej osłony, którą był.

The reason this choice by King Bulan failed to become a permanent solution to the Khazarian mass sociopathy was because he himself never really accepted or practiced only Orthodox Torah Judaism and merely displayed a phony outward appearance of such.

Powodem, dla którego wybór króla Bulana nie stał się trwałym rozwiązaniem dla socjalizmu masowego Chazarian, było to, że on sam nigdy nie akceptował i nie praktykował ortodoksyjnego judaizmu z Tory i jedynie stwarzał fałszywy pozory zewnętrzne.

Instead, he learned the black arts of Babylonian Talmudism and practiced the secret occult rites of Satanic demonology to gain more power, wealth and status.

Zamiast tego nauczył się czarnej sztuki talmudyzmu babilońskiego i praktykował tajne okultystyczne rytuały satanistycznej demonologii, aby zdobyć więcej władzy, bogactwa i statusu.

King Bulan’s secret worship of Babylonian Talmudism (Baal worship, Satanism) was well-disguised by his phony outward presentation of Orthodox Torah Judaism as cover.

Tajny kult króla Bulana z Talmudyzmu Babilońskiego (kult Baala, satanizm) był dobrze ukryty przez jego fałszywą zewnętrzną prezentację ortodoksyjnego judaizmu Tory jako przykrywki.

His heart was not in setting an example and leading his people away from the cultural sociopathy, inhumanity and criminality Khazaria had become known for.

Jego serce nie dawało przykładu i nie wyprowadzało ludzi z kulturowej socjopatii, nieludzkości i zbrodni, z której słyneła Chazaria.

At first when the ultimatum was delivered jointly by Russia and Persia, the Khazarians backed off somewhat from their ways for a while, fearing destruction.

Początkowo, gdy ultimatum zostało wydane wspólnie przez Rosję i Persję, Chazarianie wycofali się nieco ze swoich sposobów, obawiając się zniszczenia.

But their culture remained the same;

Ale ich kultura pozostała taka sama;

and their old ways of abusing, robbing and murdering neighbors started back up again – this time even worse than before.

a ich dawne sposoby nadużywania, rabowania i mordowania sąsiadów znów zaczęły się pojawiać – tym razem jeszcze gorsze niż wcześniej.Alexander Solzhenitsyn with Vladimir Putin

Finally, in about 1250 AD, the situation became completely unacceptable to both Russia and Persia and they jointly decided to invade Khazaria and destroy it top to bottom.

Wreszcie, około roku 1250, sytuacja stała się całkowicie nie do zaakceptowania zarówno dla Rusi, jak i Persji i wspólnie zdecydowali się na inwazję na Chazarię i zniszczenie jej od góry do dołu.

The current King and his court were warned by his spies, and the top Khazarian nobility were able to flee with their great wealth of silver and gold before the invasion and destruction of Khazaria.

Ówczesny król i jego dwór zostali ostrzeżeni przez swoich szpiegów, a najlepsi szlachcice chasydzcy mogli uciec z ich wielkim bogactwem srebra i złota przed inwazją i zniszczeniem Chazarii.

It is hard to know all the details about where this Khazarian Royalty went, but it appears that they continued practicing the Black Magick occult arts of Babylonian Talmudism and migrated to Italy and other western European nations.

Trudno jest poznać wszystkie szczegóły dotyczące tego, dokąd chazarski król uciekł z dworem, ale wygląda na to, że kontynuowali praktykę okultystyczną czarnej magii z talmudyzmu babilońskiego i wyemigrowali do Włoch i innych zachodnioeuropejskich narodów.

Khazarian history has been carefully excised from most libraries in the Western world and one must dig to find it.

Historia Chazarian została starannie usunięta z większości bibliotek zachodniego świata i trzeba się jej nauczyć.

Fortunately, Solzhenitsyn documented a fair amount of Khazarian history before he died.

Na szczęście Sołżenicyn udokumentował sporo historii Chazarian przed śmiercią.

The Truth about King Bulan and Khazaria’s destruction by Russia and Persia for its unrepentant evil is a closely guarded Khazarian secret even today, and Khazarian leaders greatly fear the disclosure of this to the masses.

Prawda o zniszczeniu  Króla Bulana i Chazarii przez Ruś i Persję za jej nieprzeciętne zło jest ściśle strzeżoną tajemnicą chazarską jeszcze dziś, a przywódcy Chazarian bardzo obawiają się ujawnienia tego masom.

These Khazarian royals who specialized in Babylonian Talmudic Satanism participated in child sacrifice because they believed it would provide them with more and more satanic powers. Ci

Chazarowie specjalizowali się w babilońskim satanizmie talmudycznym i uczestniczyli w ofiarach dzieci, ponieważ wierzyli, że dostarczy im to coraz więcej mocy szatana.

Solzhenitsyn, historian – This book can be read online here.

Sołżenicyn, historyk – tę książkę można przeczytać online tutaj.

These top Khazarians became known as the world’s greatest impostors, usually hiding in other groups by claiming to be part of that group’s genetic and cultural heritage.

Ci czołowi Chazarzy stali się znani jako najwięksi na świecie oszuści, zwykle ukrywając się w innych grupach, twierdząc, że należą do genetycznego i kulturowego dziedzictwa tej grupy.

Eventually these Khazarian Royals became adept at Babylonian Talmudic “money-magick” that is, making money from nothing by the use of pernicious usury.

Ostatecznie te Khazarian Royals stały się mistrzami w babilońskiej talmudycznej „magii pieniędzy”, czyli zarabianiu pieniędzy z niczego, przy użyciu szkodliwej lichwy.

They often assumed the identity of Judaics and claimed to have ancient Hebrew blood, when they had none and only carried Khazarian blood.

Często zakładali tożsamość judaistyczną i twierdzili, że mają starodawną hebrajską krew, kiedy jej nie mieli i nosili jedynie krew Chazarian.

Soon they became the Vatican’s Bankers and were known as “Hof Juden” or “Court Jews” by the various Kings, Queens and royalty of the European nations.

Wkrótce stali się bankierami Watykanu i znani byli jako „Hof Juden” lub „dworscy Żydzi” przez różnych królów, królowe i członków królewskich narodów europejskich.

They were easily accepted by the Old Black European Nobility families that hijacked the Vatican who also practiced Babylonian Talmudism and gained power from the satanic, dark-side using secret child sacrifice.

Łatwo ich zaakceptowały rodziny Czarnej Szlachty Europejskiej, które przejeły Watykan, który również praktykował talmudyzm babiloński i zyskiwały władzę z satanistycznej, ciemnej strony, wykorzystując tajne ofiary z dzieci.

Wycięcia i narzędzia.

Will anyone be sad when they are swept away?

Czy ktokolwiek będzie smutny, kiedy zostaną zmiecione?

Khazarians became accepted as Cutouts and tools of the Old Black European Nobility who were also Satanists practicing Black Magick occult rituals.

Chazarzy zostali zaakceptowani jako marionetki i narzędzia Starej Czarnej Szlachty europejskiej, którzy byli także satanistami praktykującymi okultystyczne rytuały czarnej magii.

But it is clear that these Khazarians were easily accepted by the Old Black Nobility because they worshiped Satan just like they, and shared in the secret Black Arts and Occult rituals such as child sacrifice.

Oczywiste jest jednak, że ci Chazarianie byli łatwo akceptowani przez Starą Czarną Szlachetę, ponieważ czcili Szatana tak jak oni i dzielili się sekretnymi Czarnymi Sztukami i okultystycznymi rytuałami, takimi jak ofiary z dzieci.

Soon the Khazarians bred their way into the British Royal families and other European Royal Families.

Wkrótce Chazarzy wybrali się do brytyjskich rodzin królewskich i innych europejskich rodzin królewskich.

These top Khazarian leaders became known for their expertise in political intrigue, human compromise and blackmail, as well as the administration of hypnotic drugs and special poisons to create deaths that appeared to be due to medical conditions.

Ci czołowi przywódcy chazarscy stali się znani ze swojej wiedzy na temat intryg politycznych, kompromisu i szantażu, a także podawania leków nasennych i specjalnych trucizn, by wywołać śmierć, która wydawała się być spowodowana stanami chorobowymi.

They gained control over the City of London when Napoleon was defeated, and proceeded to eventually gain control over all the western world’s monetary creation and distribution systems, which were all set up as private fiat systems with pernicious usury.

Zdobyli kontrolę nad City of London, kiedy Napoleon został pokonany, i ostatecznie przejęli kontrolę nad wszystkimi systemami monetarnymi do tworzenia i dystrybucji pieniądza zachodniego świata, które zostały ustanowione jako prywatne systemy pieniężne ze szkodliwą lichwą.

These top Khazarian “Black Magick” occult masters hijacked the American monetary creation and distribution system by setting up their own private so-called banking system – the Federal Reserve System in 1913. This was done by using sophisticated bribery, blackmail and human compromise schemes to gain enough votes in Congress and the President’s support to pass this clearly illegal, unconstitutional aberration, the greatest financial crime in history.

Ci topowi chazarscy „czarni magicy” – okultystyczni mistrzowie, przejeli amerykański system monetarny tworzenia i dystrybucji pieniędzy, ustanawiając własny prywatny, tak zwany system bankowy – System Rezerwy Federalnej w 1913 roku. Dokonano tego za pomocą wyrafinowanych programów przekupstwa, szantażu i kompromisu, aby zdobyć wystarczającą liczbę głosów w Kongresie i poparcie prezydenta, aby przejść tę wyraźnie nielegalną, niekonstytucyjną aberrację, największą przestępczość finansową w historii.

* *

Jako przykład – rodzina Khazarian Kagan z PNAC: Donald (tata) Victoria, Robert i Fred Kagan

 Khazarian Kingpins established a beachhead in America. Khazarian Kingpins założył przyczółek w Ameryce.

Once the Khazarian Kingpins established a beachhead in America, they were able to buy up, bribe or human compromise almost all elected and appointed USG officials.

Po tym, jak Khazarian Kingpins utworzyli przyczółek w Ameryce, byli w stanie wykupić, przekupić lub osiągnąć ludzki kompromis prawie wszystkich wybranych i mianowanych urzędników USG.

Those that didn’t comply were sidelined or driven out by supporting competitors chosen by the Khazarian Kingpins.

Ci, którzy tego nie zrobili, zostali odsunięci na bok lub wyparci przez konkurentów wspieranych przez Khazarian Kingpins.

Soon all the American political, governmental, corporate, law enforcement, Military and Intel systems were hijacked using the same methods.

Wkrótce wszystkie amerykańskie systemy polityczne, rządowe, korporacyjne, policyjne, wojskowe i Intel zostały przejęte przy użyciu tych samych metod.

This has allowed the Khazarian Kingpins to parasitize America, which in practice means making serfs and wage slaves out of most Americans with little recourse.

Pozwoliło to Khazarian Kingpins na pasożytowanie na Ameryce, co w praktyce oznacza wyzyskiwanie Amerykanów jak  niewolników.

America was then transformed into the Khazarian Kingpins’ tool to parasitize the rest of the whole world, as so well-described by John Perkins in his classic book, Confessions of an Economic Hitman.

Ameryka została następnie przekształcona w narzędzie Khazarian Kingpins, aby pasożytować na reszcie całego świata, co tak dobrze opisał John Perkins w swojej klasycznej książce „Wyznania ekonomicznego Hitmana”.

The Khazarian Kingpins’ motto: buy everyone if possible, otherwise sidetrack them or kill them.

Motto Khazarian Kingpins: kup wszystkich, jeśli to możliwe, w przeciwnym razie zepchnij  ich na boczny tor lub zabij .

Money creation and distribution systems were hijacked by the Khazarian Kingpins (called “the Moneychangers” by insiders) in every western nation of the world.

Systemy tworzenia i dystrybucji pieniądza zostały przejete przez Khazarian Kingpins (zwane „Moneychangers” przez insiderów) w każdym zachodnim kraju na świecie.

The Islamic nations refused to set up banking systems with pernicious usury;

Islamskie narody odmówiły ustanowienia systemów bankowych z szkodliwą lichwą;

and that is why Islamic nations have been targeted for destruction by the Khazarian leaders ever since.

i dlatego od tego czasu celem przywódców Chazarian było  niszczenie narodów islamskich.

The USG is now being used to provoke any nation like Russia and China and some Mideast nations that refuse to let the Khazarians run their banking.

USG jest obecnie wykorzystywane do sprowokowania każdego narodu, takiego jak Rosja i Chiny, oraz niektórych krajów Bliskiego Wschodu, które nie pozwalają Chazarianom prowadzić swojej bankowości.

Khazarian Kingpins are called the leaders of the Rothschild Khazarian Mafia, because that is what it is, a Khazarian Mafia run by the Rothschild family Banksters who have been alleged to be high satanic masters.

Khazarian Kingpins są nazywani przywódcami Rothschild Khazarian Mafia, ponieważ tak właśnie jest, mafia Khazarian prowadzona przez rodzinę Rothschildów Banksterów, którzy rzekomo są wysokimi satanistycznymi mistrzami.

* *

Conclusion
Wniosek

History documents what the Khazarians were as a people back in the period of 750 AD to 1250 AD before Russia and Persia destroyed Khazaria for their unrepentant and unimaginably evil ways.

Historia dokumentuje to, co Chazarzy czynili jako ludzie w okresie od 750 AD do 1250 AD, zanim Ruś i Persja zniszczyły Chazarię za ich nieprzyzwoite i niewyobrażalnie złe sposoby.

Their rulers and their people in general were bad to the bone suggesting that criminal psychopathology was institutional and culturally based.

Ich władcy i ich ludzie w ogóle byli źli do szpiku kości, co sugeruje, że psychopatologia kryminalna była instytucjonalna i kulturowa.

Others have claimed it is genetic too, but this remains to be studied scientifically.

Inni twierdzili, że jest to również genetyczne, ale pozostaje to do zbadania naukowo.

When King Bulan claimed to have selected Judaism for his own and as Khazaria’s official state religion, he lied and promoted only an outward phony appearance of such while encouraging satanic Black magick practices and unimaginably evil occult rituals such as pedophilia and child sacrifice and blood drinking.

Kiedy król Bulan twierdził, że wybrał judaizm na swoją własną i jako oficjalną religię państwową Khazarii, skłamał i promował tylko pozorne fałszywe pojawienie się takich zachowań, jednocześnie zachęcając do satanistycznych praktyk Czarnej magii i niewyobrażalnie złych rytuałów okultystycznych, takich jak pedofilia i składanie ofiar z dzieci i picie krwi.

The question needs to by asked and answered – after well over 1,400 years, have the Khazarian bloodlines and their leaders changed their ways at all?

Pytanie należy zadać i odpowiedzieć – CZY po ponad 1400 latach mają oni rabinów z Chazarii, a ich przywódcy w ogóle zmienili swoje metody?

Are they still a bandit race of hijackers, impersonators, deceivers, cheaters, thugs, and murderers?

Czy wciąż są rasą bandytów porywaczy, podrabiaczy, oszustów, oszustów, bandytów i morderców?

Obviously, their top leaders have not changed at all and are in fact worse, because now they have destroyed whole nations and peoples at will, using the American military as canon fodder to commit genocide by war.

Oczywiście ich czołowi liderzy w ogóle się nie zmienili i są w rzeczywistości jeszcze gorsi, ponieważ teraz niszczyli całe narody, używając amerykańskiego wojska jako narzędzia do popełniania ludobójstwa przez wojnę.

Or have only their top Kingpins and their chosen Khazarians undeservedly placed in top positions of power remained so unimaginably evil and inhuman?

Czy tylko ich najwyżsi Królowie i ich wybrani Chazarianie niezasłużenie umieszczeni na najwyższych pozycjach władzy pozostali tak niewyobrażalnie źli i nieludzcy?

Since Khazaria was destroyed in about 1250 AD, over 150 nations have booted out the Khazarians for their evil ways.

Odkąd Chazaria została zniszczona około roku 1250 ne, ponad 150 narodów wyrzuciło Chazarian za ich złe praktyki.

Now because of the Internet, there is a growing awareness that top Khazarians are anti-human thieves, mass-murderers, deceivers and parasites upon the whole world.

Teraz, dzięki Internetowi, rośnie świadomość, że czołowi Chazarzy są antyludzkimi złodziejami, masowymi mordercami, oszustami i pasożytami na całym świecie.

The Boycott, Divest, Sanction movement (BDS) is evidence of this growing awareness.

Ruch Bojkotu, Divest, Sankcji (BDS) jest dowodem tej rosnącej świadomości.

Looks like soon the whole world will repeat the actions of Russia and Persia in dealing with the Khazarians.

Wygląda na to, że cały świat powtórzy działania Rusi i Persji w kontaktach z Chazarami.

City of London statue.

Posąg w centrum Londynu

Yes, the whole world is getting informed fast about this Khazarian problem, the world’s biggest problem, and has just about had enough of the Khazarians’ abuse and inhumanity.

Tak, cały świat szybko otrzymuje informacje na temat  problemu Chazarian, największego problemu na świecie, i ma już dość nadużywania i nieludzkości Chazarian.

It’s almost a certainty that the Khazarian City of London private Rothschild FIAT World Banking System is going to soon be eliminated in the coming months.

Jest prawie pewne, że prywatny system Rothschilda FIAT World Banking w Khazarian City w Londynie wkrótce zostanie wyeliminowany w nadchodzących miesiącach.

This alone will decapitate the Khazarian command and control and power base worldwide.

Tak samo dekapitalizuje się chazarski system dowodzenia, kontroli i moc baz na całym świecie.

Doubt this then do some basic research on BRICS, AIIB, Silk Road System, Shanghai Gold Exchange, and the recent erosion of the US Petro Dollar system with Saudi Arabia accepting currencies besides the USD.

Wątpmy w to, aby przeprowadzić podstawowe badania BRICS, AIIB, Silk Road System, Shanghai Gold Exchange i niedawnej erozji amerykańskiego systemu Petro Dollar z Arabią Saudyjską przyjmującą waluty poza USD.

Khazarian Kingpins always hold their timeless, inter-generational grudge.

Khazarian Kingpins zawsze mają ponadczasowy, międzypokoleniowy żal.

The Bolshevik Revolution was revenge against Russia for its destruction of Khazaria in about 1250 AD.

Rewolucja bolszewicka była zemstą przeciwko Rosji za zniszczenie Chazarii około roku 1250.

Approximately 80% of the Bolsheviks were godless Khazarians who raped, pillaged, tortured and murdered over 100 million non-Khazarian Russian citizens.

Około 80% bolszewików było bezbożnymi Chazarami, którzy zgwałcili, splądrowali, torturowali i zamordowali ponad 100 milionów nie-chazarskich – rosyjskich obywateli.

These Bolsheviks did the same thing to Germans when they entered East Germany at the end of WWII.

Ci bolszewicy zrobili to samo Niemcom, gdy weszli do NRD pod koniec II wojny światowej.

It’s a fact that Bolshevism was Khazarianism in disguise.

Faktem jest, że bolszewizm był w przebraniu chazaryzmem.

Same for Maoism.

To samo dotyczy maoizmu.

America has been infiltrated and hijacked by the Rothschild Khazarian Mafia, which is dead set on destroying the Christian and Deist Heritage of our Founding Fathers, along with our economy, borders, language, culture sex roles and marriage.

Ameryka została zinfiltrowana i PRZEJĘTA przez mafię Rothschild Khazarian, która jest martwa, nastawiona na niszczenie dziedzictwa chrześcijańskiego i dziedzictwa naszych Ojców Założycieli, wraz z naszą gospodarką, granicami, językami, rolami seksualnymi i małżeństwem w kulturze.

Khazarians have become the destroyers of society and everything that occurs naturally, that is, the natural order of things.

Chazarzy stali się niszczycielami społeczeństw i wszystkiego, co zachodzi naturalnie, to znaczy naturalnego porządku rzeczy.

Unless Americans and citizens of the world wake up and displace these Khazarian Kingpins from their high positions of control that they obtained by hijacking, bribery, blackmail and human compromise or murder, America is doomed and so is the whole world.

Dopóki Amerykanie i obywatele świata nie obudzą się i nie usuną tych Khazarian Kingpins z ich wysokich stanowisk kontroli, które uzyskali przez porwanie, przekupstwo, szantaż i ludzki kompromis lub morderstwo, Ameryka jest skazana i tak samo jest cały świat.

by

Preston James and Mike Harris

zrodlo

http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2017/12/chazarzy-kiedys-chazarzy-dzis/

p.s

Chazarski Boss – JZ Potocki w krawacie z logo City of London:

CHAZARSKA MAFIA

https://liviaflow.wordpress.com/2018/06/03/czy-slowianie-pochodza-od-bazyliszka/#comment-11965

Slowianskie Zwiedzenie

https://liviaflow.wordpress.com/2017/04/14/slowianskie-zwiedzenie/

Slowianskie Zwiedzenie (2)

https://liviaflow.wordpress.com/2018/05/30/slowianskie-zwiedzenie-2/

cdn

Livia

50 thoughts on “Slowianskie Zwiedzenie (3) czyli Chazarzy kiedys, chazarzy dzis!

 1. CIEKAWOSTKA

  “Ubiór ochronny lekarza podczas epidemii dżumy (Niemcy, XVII w.)”

  to tzw TWARZ KRUKA jaka była “przypadkiem” maską lekarz a może TRUCICIELI średniowiecznych populacji tzw CZARNYM MOREM czyli DŻUMĄ ale

  w wielu językach “DŻ” zapisuje się jako “J” czyli

  DŻUMA == JUMA

  JUMA bądź inaczej JOUMA to znane z japońskiego folkloru DEMONY pojawiające się wraz z bagiennym oparem i zarażające ludzi chorobami…. oprócz ulubionego przez nie wyżerania też wnętrzności….

  KRUK od maski kruka to ZWIERZĘ THORA czyli ABLA i ATENY….. czyli

  żyda CHAMA == H z symbolu IHS od j12

  ———-
  Swoją drogą podobno dzisiaj pałeczkami dżumy były opryskane miasta w Polsce…. dżuma ma 5 dni wylęgu…. więc na 11 WIELKĄ DATĘ jaka jest zapowiadana w ezo do polin będzie już MOŻNA WJECHAĆ z BRATNIĄ LEKARSKĄ POMOCĄ bo będzie tu początek EPIDEMII….. by te tereny mogło posiąść pejsate nazi…… “dzieci” pedała IHS….

  Like

  • DŻUMA == JUMA

   Żadnej dżumy nie było,wystarczy poczytać kroniki z tamtego okresu
   i spytać fachowców z dziedziny genetyki,medycyny czy wojskowości
   o to dlaczego objawy opisane przez kronikarzy
   opisują chorobę popromienną a nie epidemię wirusową 🙂
   Dżuma to bajka,ta choroba nie rozprzestrzenia się w tak błyskawicznym tempie
   i nie powoduje objawów opisanych w kronikach.
   …………………………….
   Ten temat jest niezmiernie ciekawy i ten material oraz temat przedstawiony przez Pana z Gniezna na temat przebiegunowania lacza sie w jakas calosc. Chyba kazdy sie zgodzi z faktem , ze polozenie i kat padania slonca znacznie sie zmienil, a zwlaszcza w tym roku do tego dochodza jeszcze manipulacje czasem . Pamietasz Livia jak pisalam tu wczesniej na temat dziwnego miejsca tu , gdzie mieszkam , a jest ono uwzglednione w kompleksie “WROT”?. Otoz po przerwie ponad miesiac pojechalam kolejny raz w ten obszar i to co odzuwalam bardzo mnie zaniepokoilo. Ultradzwieki tak mocno sie nasilily, ze nie moglam tego zniesc i w wielkim trudem przejechalam obszar okolo 1,5 km. Te ultradziweki powoduja pobudzenie prawej polkuli , ale tym razem stalo sie to nie do zniesienia. Roznica przynajmniej 70 % jednoczesnie otrzymalam informacje , ze wlasnie podczas przebiegunowania wrota moga otwierac sie samoczynnie i to moze powodowac depopulacje???????
   Ciekawa jestem czy w innych miejscach na swiecie w okolicy poprzedzajacej WROTA odczuwa sie to samo?Fajnie jakby ktos czujacy to zbadal.
   A material o jakim wspominasz jest ciekawy mimo, ze nie chcesz obejrzec!

   Like

   • Chyba zaczne banowac te bzdury 🙂

    Kiedy czytam komentarze pod normalnymi newsami, nie tymi alternatywnymi, to tam mozna przeczytac naprawde ciekawe rzeczy i widac, ze ludzie jeszcze mysla.. nie to co w polskim srodowisku alternatywnym, ktore zostalo niemal w calosci opanowane przez wirus odmozdzonego ZOMBIE! Naprawde, sytuacja wyglada zle, bardzo zle.. tu przykladowe komentarze pod nagraniem ”Etera”

    Bożena Szymborska
    1 day ago (edited)
    A może o tym, kto przeżywa te resety decyduje specyficzna natura Słowian. Napisałam książkę pt “Synowie BOGA” i “Czynnik Rh minus w historii ludzkości” do czytania na mojej stronie. http://bozenaszymborska33.pl Nie tylko moim zdaniem, my Słowianie posiadamy domieszkę tzw. plazmy Adamicznej od naszych przodków przybyłych na naszą planetę 38 000 lat temu. Mamy najlepszą haplogrupę R1A1. Najlepsze kanały krwi i dlatego jak zwykle przeżyjemy. Nasze życie niekoniecznie będzie zależało od tego, czy będziemy mieli maski i czy znajdziemy wejścia do podziemnych miast.

    Madeleine Kant
    21 hours ago (edited)
    Jestes glupi Lucyfer byl rudy i Lilith tez .On byl jej 1 mezem. Potem 2 byl Adam.
    Dlatego Lilith byla madrzejsza od Adama.
    Zeby miec rude wlosy , trzeba miec oboje rodzicow ktorzy mieli wsrod swoich przodkow ludzi z grupa 0 rh-
    wtedy dzieci sa rude. Grupy krwi – sa bez dodatku genow malp. Wiem bo sama mam ta grupe krwi.
    Ps Poczytaj porzadne wersje Bibli, zona Adama byla Ewa ,ale 1 jego zona byla Lilith.
    Ktos wykreslil, ze jej 1 mezem byl Lucyfer.
    Lilith dlugo z Adamem nie wytrzymala, gdyz aniol byl piekniejszy i madrzejszy ,
    wiec Adam w zadnym razie nie mogl sie rownac z aniolem. Rude wlosy byly u celtow, czyli keltow.

    (https://www.youtube.com/watch?v=Szq88mW-tJc&lc=UgyiPeaVIRo89K-gZvB4AaABAg)

    p.s a rzeczywiscie – wystarczy spojrzec na pania Bozene Szymborska

    null

    http://bozenaszymborska33.pl

    i od razu widac ze to najbardziej zaawansowane DNA
    czysta chazarka!!!

    p.s choc przewage chazarow nad nie chazarami najlepiej widac na przykladzie tego blogu
    https://www.monitor-polski.pl

    inteligencja osob tam pisujacych wraz z autorem bloga jest naprawde – wprost nieziemska!!! 🙂

    Like

   • Tak, zauwazylam te kruki i juz sprawdzilam. Bardzo podobna do Jaruzelskiego:

    null

    null

    No i stad ten Korwin Mikke – UPADLI MONARCHISCI kreujacy sie na WYBRANE DZIECI BOGA. Oni sa po prostu zalosni w calej tej swej chazarskosci 🙂

    I jak tych smiesznych wybrancow traktowac powaznie?

    ???

    masakra!!!

    Like

 2. król Bulan NICZEGO NA RELIGIĘ NIE WYBIERAŁ

  KAGANAT SŁOWIAN ZOSTAŁ W PEWNYM MOMENCIE PO ŚMIERCI WANDY PODBITY

  znaczy tereny traktowane jako “kaganat chazarski” ZOSTAŁY PODBITE przez Bizancjum i to one zaprowadziło na tych podbitych terenach swoją SATRAPIĄ rządzoną przez żydostwo..

  Zresztą jak się sięgnie do listy “królów Chazarii” to jeszcze w 723 (+-) jest tam identyfikowalna CHAZARSKA NAZWA KRÓLOWEJ WANDY…. potem imiona chazarskich królów są typowo żydowsko brzmiące….

  po niej nastąpił PODBÓJ… gadka o zmianie wiary przez Bulana jest PIERDOLENIEM zaś OBWINIA NIE CHAZARÓW o wszelkie winy świata GRUBĄ KRESKĄ W WYKONANI NAZISTOWSKICH ZBRODNIARZY ZWANYCH ŻYDAMI… starających się ODCIĄĆ OD SWOICH ZBRODNI poprzez ZMIANĘ NAZWY populacji ich dokonującej

  tak jak ŻYDOWSKIE ZBRODNIE BOLSZEWIKÓW są NIE ZBRODNIAMI ŻYDÓW mordujących Rosjan podczas wdrażania tej ideologii a “ufo” czyli (nieistniejących mitycznych) bolszewików

  tak jak ŻYDOWSKIE ZBRODNIE NAZISTÓW są NIE ZBRODNIAMI ŻYDÓW mordujących Europejczyków podczas wdrażania tej ideologii a “ufo” czyli (nieistniejących mitycznych) nazistów

  tak jak ŻYDOWSKIE ZBRODNIE UBEKÓW/ SBEKÓW itd są NIE ZBRODNIAMI ŻYDÓW mordujących Polaków podczas wdrażania tej ideologii a “ufo” czyli (nieistniejących mitycznych) SBeków/ UBeków

  tak się ŻYDOSTWO WYBIELA… ETYKIETKAMI za którymi jak za maskami KRYJE SWOJĄ LUDOBÓJCZĄ FACJATĘ…..

  z CHAZARAMI jest podobnie….. wtręt o “NAWRÓCONYM” Bulanie ma zrzucić odpowiedzialność na LUD BULANA czyli Słowian….. clou tej wkrętki o ZŁYCH CHAZARACH

  Like

  • Do Ktosia

   Usłyszałem dużo złego na Twój temat na blogu Białczyńskiego, który zarzucał Livii, że Cię tutaj toleruje więc zadałem sobie trochę trudu, by Cię tutaj odnaleźć.

   Nie wiem skąd się wzięła informacja o tym, że Chazarzy to Słowianie, więc nie mam zamiaru tego komentować, ale cała reszta jest, jak to się mówi po angielsku, spot on, czyli strzał w dziesiątkę.

   Nic dodać, nic ująć.

   No może tylko to, że żadnego Holocaustu żydów podczas tzw. II Wojny Światowej nie było.

   Skąd ta pewność?

   Otóż wydaje mi się, że wiem ilu żydów zamieszkałych na terenie Polski w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli tzw. “polskich żydów”, NAPRAWDĘ PRZEŻYŁO II Wielką Wojnę Żydów o Panowanie nad Światem.

   Zacznię od dokumentów, których przetłumaczone na język polski fragmenty, dostępne są na stronie Pani Małgorzaty Jasińskiej. Źródło tutaj:

   https://forumemjot.wordpress.com/2014/04/28/sowieci-ewakuuja-zydow-archiwum-zydowskiej-agencji-prasowej-jta-ujawnia-gdzie-sie-podziala-wiekszosc-brakujacych-wybrancow/

   Są to kopie oryginalnych komunikatów prasowych JTA, Jewish Telegraphic Agency (Żydowskiej Agencji Telegraficznej) z czasów II II Wielkiej Wojny Żydów o Panowanie nad Światem.

   Poniżej wybrany przeze mnie komunikat JTA z 2 lipca 1943 roku:

   “Rosja pomogła 1.750.000 żydom uciec przed nazistami, mówi James N. Rosenberg Podkreślając, że opiera swoje szacunki w oparciu o fakty zebrane przez Carnegie Endowment for International Peace, Mr Rosenberg zacytował te dane stwierdzając, że “około 1.750.000 żydów udało się uciec spod władzy państw Osi od chwili rozpoczęcia działań wojennych, ok. 1.600.000 była ewakuowana przez rząd radziecki z Polski Wschodniej, a następnie z okupowanego terytorium sowieckiego i przetransportowano ich daleko w głąb Rosji i za Ural. Około 150.000 innym udało się dotrzeć do Palestyny, Stanów Zjednoczonych i innych krajów zamorskich”. (…)”

   Mamy tutaj czarno na białym napisane o 1.600.000 tzw. « POLSKICH ŻYDÓW » EWAKUOWANYCH Z POLSKI WSCHODNIEJ daleko w głąb Rosji i za Ural.

   Nie wiem w jaki sposób żydowska Rosja pomogła tym 150.000 żydów, którym samodzielnie « …udało się dotrzeć do Palestyny, Stanów Zjednoczonych i innych krajów zamorskich”, no ale to nie moja sprawa, chociaż jestem przekonany, że większość z tych 150.000 żydów to też byli tzw. « żydzi polscy».

   ZAZNACZAM, ŻE KOMUNIKAT TEN ZNAJDUJE SIĘ NA OFICJALNEJ STRONIE ARCHIWUM JEWISH TELEGRAPHIC AGENCY, CO SAM NIEDAWNO SPRAWDZAŁEM.

   Link do archiwum JTA (Jewish Telegraphic Agency) tutaj:

   https://www.jta.org/archive

   Wystarczy tylko wpisać odpowiednią datę komunikatu i voilà ! Pojawia się oryginalny tekst tego komunikatu w języku angielskim, słowo w słowo jak na stronie p. Małgorzaty Jasińskiej.

   W tym przypadku ta data to: 2.07.1943

   A tu link do tego komunikatu:
   https://www.jta.org/1943/07/02/archive/russia-helped-1750000-jews-to-escape-nazis-says-james-n-rosenberg

   Dane te zostały nieznacznie skorygowane w następnym komunikacie JTA z 27 sierpnia 1943 roku, gdzie mowa jest o:

   Jeden milion osiemset tysięcy żydów zostało uratowanych przez ewakuację w głąb Związku Radzieckiego, wskazuje raport, natomiast 180.000 udało się wyemigrować.

   Tekst angielski tutaj:

   “One million eight hundred thousand Jews were saved by evacuation into the interior of the Soviet Union, the report points out, while 180,000 succeeded in emigrating.”

   Link tutaj: https://www.jta.org/1943/08/27/archive/balance-sheet-of-nazi-extermination-of-jews-prepared-for-conference-delegates

   JESZCZE RAZ ZWRACAM UWAGĘ NA TO, ŻE DANE, KTÓRE PRZYTACZAM, POCHODZĄ ZE ŹRÓDŁA ŻYDOWSKIEGO (Jewish Telegraphic Agency)!

   A TERAZ PYTANIE: GDZIE PODZIAŁA SIĘ RESZTA TAK ZWANYCH « ŻYDÓW POLSKICH’?

   Ta, która znalazła się na terenach okupowanych przez Niemców. Ta, których nie nie mógł uratować żydowski batiuszka Stalin.

   ODPOWIEDŹ:

   Oni « POJAWILI SIĘ » po wojnie w zachodniej Europie !

   Skąd o tym wiemy?

   Z listu prezydenta Światowego Kongresu Żydów (World Jewish Congress ), rabina Stephena Wise’a (Weisz), napisanego do kolegi i przyjaciela w USA w którym Wise napisał o 1.250.000 – 1.500.000 bezdomnych « POLSKICH ŻUDÓW » przebywających w Europie, poza Polską, którzy przeżyli II Żydowską Wojnę Światową.

   Tekst angielski tutaj:

   « WJC’s Stephen Wise said 1,250,000 – 1,500,000 Polish Jews homeless in Europe, outside of Poland, & alive after WWII A September 1945 letter sent from Stephen Wise, the President of the World Jewish Congress (WJC), to a friend and colleague in the US. Wise was in Europe overseeing Jewish relief operations, revealed that: [there are]…one and a quarter to one and a half million homeless Jews on the European continent, afraid to return to Poland for they rightly dread pogroms, with only one place to go — Palestine.’

   Source:
   Author: POLIER J.W. AND WISE J.W. EDIT.:
   Title: The Personal Letters of Stephen Wise.
   Description: Boston, Boston Press. 1956. Hb. illustrated. »

   Żródło tego tekstu tutaj:
   https://forum.codoh.com/viewtopic.php?t=10191

   Tłumaczenie:

   List z września 1945 roku wysłany przez Stephena Wise’a, prezydenta Światowego Kongresu Żydów, do przyjaciela i kolegi w US. Wise będąc w Europie i nadzorując operację pomocy dla żydów wyjawił, że: » [jest tam] … od jednego i ćwierć miliona do półtora miliona żydów na kontynencie europejskim, bojących się powrotu do Polski, jako że słusznie obawiają się pogromów, dla których jedynym miejscem gdzie mogą się udać jest – Palestyna. »
   Żródło:
   Autor: POLIER J.W. AND WISE J.W. EDIT.:
   Tytuł: Osobiste Listy Stephena Wise’a.
   Opis: Boston, Boston Press. 1956. Hb. illustrated.

   Mamy tutaj znowu, czarno na białym, Z ŻYDOWSKIEGO ŹRÓDŁA, informację o 1.250.000 do 1.500.000 tzw. «ŻYDÓW POLSKICH » przebywających po wojnie w Europie, « bojących się » powrotu do Polski.

   Byli to tzw. « żydzi polscy », którzy po zakończeniu działań wojennych znaleźli się w zachodniej strefie okupacyjnej.

   Na dodatek byli to tylko « bezdomni » żydzi, bo tylko takim pomagał rabin Wise.

   Oczywistym jest, że rabin Wise nie wliczył tutaj tych żydów, którym do czasu napisania tego listu, tj. do września 1945 roku, udało się, bez jego pomocy, wyjechać do Palestyny, czy innych krajów zachodnich jak: Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Południowa Ameryka, etc. oraz nie licząc tych, którzy nie byli bezdomni, bo część żydów stać było na to, by nie poniewierać się po obozach przejściowych dla bezdomnych, nad którymi pieczę sprawował rabin Wise.

   CZAS WIĘC NA MAŁE PODSUMOWANIE.

   Licząc konserwatywnie: 1.800.000 tzw. « żydów polskich » ewakuowanych “przez rząd radziecki z Polski Wschodniej” w głąb Rosji i za Ural przez żyda Stalina, i 1.250.000 – 1.500.000 tzw. bezdomnych « żydów polskich » przebywających w zachodniej strefie okupacyjnej, którym pomagał rabin Wise.

   Razem od 3.050.000 do 3.300.000 sholocaustowanych tzw. »polskich żydów », gdyż obydwa ŹRÓDŁA ŻYDOWSKIE mówią wyłącznie o “tzw. “żydach polskich”.

   Dodajmy do tego nieznaną nam liczbę tzw. « żydów polskich », którym udało się wyjechać tuż przed wojną z Polski, przede wszystkim do Palestyny, a także do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Austarlii i mamy policzonych PRAWIE WSZYSTKICH tzw. « polskich żydów », którzy żyli na terenie Polski przed wybuchem II Wielkiej Wojny Żydów o Panowanie nad Światem.

   O przedwojennej żydowskiej emigracji do Palestyny, KTÓREJ W MOIM PODSUMOWANIU W OGÓLE NIE UWZGLĘDNIŁEM, pisze Jerzy Jaśkowski tutaj:

   http://www.polishclub.org/2015/02/26/dr-jerzy-jaskowski-gdzie-sa-zydzi/

   OCZYWISTYM JEST RÓWNIEŻ FAKT, ŻE WIELU Z TYCH TZW. “ŻYDÓW POLSKICH”, zamieszkałych na terenach Polski przed II Żydowską Wojną Światową, w czasie wojny ZMARŁO ŚMIERCIĄ NATURALNĄ.

   Niektórych może to zaszokować, ale w czasie wojny nie wszyscy żydzi byli od razu mordowani lub holocaustowani. Niektórzy, jak w czasie pokoju, zmarli śmiercią naturalną ze starości, chorób lub z powodu wypadków. Nie mam pojęcia jaka była przed wojną przeciętna roczna liczba zgonów wśród ludności żydowskiej, ale to chyba łatwe do ustalenia.

   Według przytoczonych przeze mnie ŻYDOWSKICH DOKUMENTÓW wojnę przeżyło od 3.050.000 do 3.300.000 tzw. “żydów polskich”, rzekomych ofiar Holocaustu.

   Bez przyrostu naturalnego byłoby to wręcz niemożliwe, gdyż gwoli prawdy powiedzieć należy, że pewna liczba żydów, szczególnie tych starych, którzy do emigracji do Izraela się nie nadawali, została przez samych żydów w czasie wojny wymordowana.

   Tak więc cały ten żydowski HOLOSZWINDEL widoczny jest tutaj jak na dłoni.

   Pod tym względem zgadzam się całkowicie z Normanem Finkelsteinem: Firma Holocaust to dobry, koszerny interes. Nie oszukujmy się, w całym tym żydowskim wrzasku o Holocauście chodzi wyłącznie o KASĘ.

   Jeszcze raz zwracam uwagę na to, że przytoczone tu przeze mnie informacje pochodzą ze ŹRÓDEŁ ŻYDOWSKICH i że można je sprawdzić w przytoczonych przeze mnie linkach.

   Podanych tu przeze mnie informacji i w takim zestawieniu nie znajdziesz na żadnym innym blogu.

   Pozdrawiam
   Young Cortex

   Like

   • Cóż,
    całe “prawo” do ISTNIENIA IZRAELA opiera się na MARTYROLOGII HOAX … ale

    HOAX jest KŁAMSTWEM…. tzw biblijnym piaskiem na jakim zbudowano dom

    którego WYDANIE doprowadzi do zapowiedzianych w Protokołach Nazistów z Synagog światowych rzezi owych nazistów ZA ICH ZBRODNIE PRZECIWKO LUDZKOŚCI……

    więc by do tego nie doszło BRNĄ W NIE DALEJ starając się TERROREM ZASTRASZYĆ swoich oponentów jednocześnie….

    robiąc sobie GRUBĄ KRESKĘ czyli SPIERDOLENIE na tereny zawsze im usłużnego katolinu….. (przy wydatnej pomocy ruskich w tym)…

    Ale KŁAMSTWO HOAX ma DRUGIE DNO jakim jest ZŁAMANIE SŁOWA YAHWE…..

    dlatego też z taką nachalnością migrują do Polski o jakiej wiedzą iż “BÓG JĄ CHRONI”….

    bo chcą pomiędzy Polakami PRZECZEKAĆ GNIEW SWOJEGO NAZISTOWSKIEGO WŁOCHATEGO KOZIEGO MONSTRUM maschiacha….

    licząc iż BÓG Polaków ich PRZED GNIEWEM ICH KOZIEGO MONSTRUM maschiacha OCHRONI…..

    ale ŻYD JEST JUŻ TAK PRZESIĄKNIĘTY ZŁEM iż nawet ratowany z kłopotu i tak DYSZY ZEMSTĄ DO TEGO JAKI ICH Z NICH RATUJE…..

    bo “jego dusza JAK SIĘ NIE ZEMŚCI nie trafi do ichniego nieba”…… więc nawet przeflancowani w nowe miejsce i tak będą czynić to co umieją najlepiej czyli GWAŁCIĆ KRAŚĆ I MORDOWAĆ…. bo to są NAUKI ich main kampfu zwanego torah CALE NAUKI…… NIC POZA TYM, poza NIENAWIŚCIĄ, W NICH NIE MA…….

    A co do “LICZBY” żydowskie SPISY LUDNOŚCI sprzed i z po wojnia jakoś tak 38 46 wykazały PONAD (bodajże) 400 tysięczny WZROST ICH POPULACJI…. i to z “ODLICZENIEM” tych 6 MILIONÓW KŁAMSTWA HOAX…..

    więc istnie króliczą płodność….. muszą mieć żydówki że przez ten okres co miesiąc żydka rodziły albo z każdej ciąży przynajmniej 100 żydków jak ze stodoły im z t…ka wychodziła…

    A najbardziej jest śmieszne iż sami żydzi przyznają iż ich moschiach to DEMON a IZRAEL to PARTNER CHRYSTUSA…… czyli też iż IZRAEL nie jest tym co WMÓWILI ŚWIATU jako FILAR KŁAMSTWA HOAX…. ze “NIE SĄ IZRAELITAMI” bo to byt nie naród….

    więc POWRÓT CHRYSTUSA będzie BARDZO BOLESNY….. i to nie tylko z majętności….

    Ale jak mówiłem TRWA WIELKA UCIECZKA W KŁAMSTWO byle do przodu a nóż się KOLEJNA GRUBA KRESKA UDA i jakieś zadupie z frajerami na swe barki weźmie przewiny żydów….. w czym katolin jako zagłębie przygłupów ich Świnte Pape Bieskie pedofila katza jak zwykle przoduje….

    Like

 3. to tzw TWARZ KRUKA jaka była “przypadkiem” maską lekarz a może TRUCICIELI średniowiecznych populacji tzw CZARNYM MOREM czyli DŻUMĄ ale
  w wielu językach “DŻ” zapisuje się jako “J” czyli
  DŻUMA == JUMA

  Żadnej dżumy nie było,wystarczy poczytać kroniki z tamtego okresu
  i spytać fachowców z dziedziny genetyki,medycyny czy wojskowości
  o to dlaczego objawy opisane przez kronikarzy
  opisują chorobę popromienną a nie epidemię wirusową 🙂
  Dżuma to bajka,ta choroba nie rozprzestrzenia się w tak błyskawicznym tempie
  i nie powoduje objawów opisanych w kronikach.

  Więcej na ten temat można znaleźć w tym materiale

  Dżuma 😉 dżumę to mamy teraz,dżumę intelektualną na szczytach władzy i oświaty.

  Like

  • To ma sens material bardzo ciekawy…..
   Livia czesciowo siolowaty dal pierwsza wskazowke w ostatnim swoim komenatrzu, a pozniej Ty wspominajac pewna sesje Pch . Jednak to zmylka , Jednak ze wzgledu na dochodzenia jakie trwa nie moge niczego jeszcze ujawnic.

   Like

   • A ja sie nie zgadzam Laguno, choc ani nie ogladalam ani ogladac nie zamierzam tego wideo.. ale juz po czolowce widac z czym mam do czynienia – ciag dalszy promocji PRO CHAZARSKIEJ agendy…

    Like

   • ”A ja sie nie zgadzam Laguno, choc ani nie ogladalam ani ogladac nie zamierzam tego wideo”

    Czy ocenianie filmu którego się nie widziało ma jakikolwiek sens?
    Zapoznaj się z treścią i wyraź swoje zdanie,polemizuj,wątp etc
    ale nie mów że coś jest złe bo tak Ci się wydaję 🙂

    Like

   • Nie Mezamir, naprawde nie musze ogladac tego wideo w calosci, aby wiedziec co bedzie na koncu.. Wystarczylo mi spojrzec na sam poczatek.. na te wymowne herby na wstepie i jakie osoby podjely sie tego tematu:

    null

    Tak wiec serdecznie dziekuje, ale NIE.. nie mam ochoty na to ”ciasteczko” 🙂

    p.s te obrzydliwe herby powinne byc zakazane, zwlaszcza herb dolnego slaska czy pomorza… to herby najezdzcow… np to

    null

    Like

   • Nie Mezamir, naprawde nie musze ogladac tego wideo w calosci, aby wiedziec co bedzie na koncu.. Wystarczylo mi spojrzec na sam poczatek.. na te wymowne herby na wstepie i jakie osoby podjely sie tego tematu

    No dobrze ale skąd wiesz co oni mają na temat tych herbów do powiedzenia 🙂
    Może dokładnie to samo co Ty 🙂

    Like

 4. Czasem wystarczy ZAMIENIĆ DŻUMĘ=CHOROBĘ na DŻUMĘ=POTWORY Z KOSMOSU a popularność tzw DŻUMIEGO NOSA wśród wszelakiego satanistycznego nasienia żydowskiego jest “OTWOREM”

  zresztą na ten DŻUMI NOS kiedyś mówiono SET-owy… ABLO-wy

  o KRUKACH i WRONACH od dziobania nie wspominając

  Like

 5. GŁOS W DYSKUSJI czyli KOLEJNE A NIE MÓWIŁEM

  “Duchowe znaczenie tej sytuacji

  (Ostrzeżenie: jeśli masz silną awersję do dyskusji religijnych i duchowych, nie czytaj tej części).

  Dlaczego mówię o żydowskim Mesjaszu? Kim on jest? Pisałem o tym obszernie w książce Pardes / Pardes Mesjasz dla Żydów nie jest osobą, a siłą duchową. To duch żydostwa. Nazwałem to żydostwem – Yizraelem, w przeciwieństwie do Izraela. Yizrael jest własnym Mesjaszem, taki jest pogląd żydowskich kabalistów. Żydowski Mesjasz, duch Yizraela czyni świat doskonałym dla siebie. A teraz wchodzimy w okres jego panowania. Kiedy zasiądzie w świątyni na górze Moria, jego władza stanie się idealna – niekoniecznie wspaniała dla pojedynczych Żydów, a tym bardziej dla Gojów.

  Proroctwo mówi, że zostanie on obalony i zastąpiony przez Chrystusa, albo chrześcijańskiego mesjasza, Prawdziwego Zbawiciela i Boga. Dlatego żydowskiego Mesjasza nazywa się anty-Chrystem, tym który przyjdzie przed (jak w antipasti lub ante meridiem) i przeciwko Chrystusowi. Skoro żydowski Mesjasz jest anty-Chrystem, to Chrystus jest anty-Semitą. To oznacza nie tylko “przeciwko”, ale “przed” także, bo Chrystus wiąże się z Melchizedechem, “Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka” (Ps 110:4), a Melchizedech poprzedził Izrael, bo on jest synem Adama.

  Ten tytuł, Syn Adama, Syn Człowieczy, jest tytułem Chrystusa, Prawdziwego Mesjasza, natomiast żydowski Mesjasz domaga się tytułu Syna Abrahama i Syna Izraela. Żydostwo odrzuca Chrystusa, to egzystencjalny sens jego istnienia. Podczas gdy wielu Żydów z czasów Jezusa poszło za Nim do Izraela, czyli Kościoła, inna część, Yizrael, czy żydostwo, walczyła z Nim, doprowadziła do Jego śmierci i kontynuowali walkę z Nim po Jego zmartwychwstaniu.

  Teraz Yizrael zwycięża, chociaż proroctwo mówi, że zostanie pokonany przez Izraela i Chrystusa. Żydzi zaprzeczają, że Melchizedek jest anty-Semitą: oni mówią, że on JEST Shem, pierwszy Semita, i że oddał swoje kapłaństwo Abrahamowi i ostatecznie Aaronowi. Z chrześcijańskiego który dzielę punktu widzenia, Melchizedek nie zrezygnował ze swojego kapłaństwa, przyjął hołd Abrahama i pobłogosławił mu, ale jego starsze kapłaństwo i pochodzenie od Adama nie zostało pomniejszone.

  Omówiłem gdzie indziej żydowskie twierdzenie, że tylko oni są Adamem, tj. w pełni ludzkimi dziećmi Pierwszego Człowieka. Jest to fałszywe twierdzenie i źródło i przyczyna buntu Izraela przeciwko Bogu i Jego Chrystusowi. My wszyscy, nie tylko Żydzi, jesteśmy w pełni ludzkimi dziećmi Pierwszego Człowieka, a ponadto przyjmujemy komunię krwi i ciała Chrystusowego.

  Pojawienie się żydowskiego anty-Chrysta przepowiedziano; zdumiewające jest to, że to widzimy. Uważałem, że to jest alegoria, bajka, przypowieść; ale to jest tak prawdziwe jak filiżanka herbaty.

  Israel Shamir”

  całość
  https://marucha.wordpress.com/2018/06/04/wolne-tematy-41-2018/#comment-759511

  Like

 6. Dlaczego ONI tak bardzo lubia dawac sobie podwujne imiona .Tej co wyskoczyla z tyla zezowatej Bozej Zony Maryjki ,dali na imie LAURA WIKTORIA-Maslo -maslane .Kiedy mnie straszono ZMORA noca to to rozpoznalem Ruskowa ,Dzidowa ,Rutkowska .Bylo to akurat jak staremu dupkowi zachcialo sie BOSKIEJ -BOGINI,DD:i akurat w tym czasie biedactwo boskie zebralo o krew dla babki Ruskowej,ciekawe ,ale o dziwo uduchowiony dupek zaden dobrej krwi nie ma?

  Co niekturzy zapomnieli ze prawdziwych starych mieszkancow z ziemi slaskiej wygnali,bo wysiedlano tych co mieli role i swa slaska godke.Niemca co w przemysle robil czy byl lekarzem tego o dziwo nie wysiedlili bo byl potrzebny ,gdy brakowalo wyuczonych swoich.

  No coz dobrze mowil stary niemiec BIERUT i RUTKOWSKI.

  Ojciec Danusi pochodzil z Stanislawowa ,wojek mial tam swoj palac i byl poslem,jak sie nie myle w czasie czy kroko przed wojna zjawil sie u niego zydek i stal sie wlascicielem .Jak sie nie myle to wojek byl bratem Matki ojca Danusi.Moze o takie powiazanie z potokiem Lagunie chodzi ?

  Mowia ze Maja juz wszystkie artefakty ,ale co jak wlasciciel rozpozna ze nie sa tymi kogo tym obdarzyl.

  Nie bedzie tedy ,stoliczku wez sie nakryj ,czy Terz sraj osiolku zlotem,oj kij smobij twardy panie dziejku twardy i sekaty.

  A tu cos od Wojnicza.

  no coz ta republike slezanska co we snie widzialem ,nie byl to wcale rajski ogrod .
  Jedni w polu zaiwaniali a drudzy co mnie po swoim gospodarstwie oprowadzali to od duchowosci byli nie od roboty.No coz kiedys Czesiu zabil by karzdego kto uwierzyl w boga,bo korytko za to bylo pelne,teraz zabije karzdego kto w boga nie wierzy ,bo jak inaczej robic ludzi w cepa by koryto bylo pelne.

  Teraz sie nie dziwie ze ten maly Wegier nie chcial razem z nimi zostac ,ale jak mu powiedzialem ,jego byl to wybor.

  Mowilem wam juz nie raz o zezowatej z Krzywym Ryjem Bozej Zonie Maryjce z Dzidowej tylka i jej liscie o tym jaki ja zloduiej i oszust,pomyslalem wtedy sobie jak dziwka klamie na poczatku to i klamie na koncu listu .

  A koncowka listu byla taka.

  Ojciec Twoj patrzy z nieba na ciebie i widzi jakie nioeprawosci robisz,bedziesz widzial co On z toba zrobi.

  Pomyslalem sobie daj pieniadze ksiedzu na modly a jak ON Taki sam zlodziej morderca ,szantarzysta i oszust jak ta reszta Boskiej dziatwy .

  Chyba ze trzy noce chodzilem gdzies pod ziemia ,potem bylo to z Lipa na cmentarzu .Po tam rzeczywiscie oderwlo sie swiatlo od ziemi i polecialo do cepelina,chcialem jeszcze o cos zapytac zatrzymac ale nie zdarzylem. Teraz mysle moze i tak lepiej ,bo gdyby sie ogladnal moglo by byc jak w greckiej Mitologi.

  Znajac ich od podszewki teraz,moge dac prognoze na koniec.Jak juz bedzie tak daleko ,gdy Oni przyleca,bedzie sypal jeden klamca drugiego by swoj obesrany tylek drugim wyczyscic.

  Na koniec trza im przyznac,sa ONI mocnej wiary ,bo przykazania boskie sami ONI swieci w dupie Maja,wiec szkoda mi tego ich boga ,bo jak przyjdzie trwoga to zakapuja swojego boga ,niepomoze ze zwiazali sie ta swoja boska klatwa.

  Szkoda mi tylko porzadnych obywateli Rzeczypospolitej ,kturzy w dorej wierze placili podatki na kulture i sztuke ,bo jak widza jakie z tego sztuki wyrosly ,to pdchodzi czlowiekowi zawartosc zoladka pod gardlo ,bez pomocy ich Boga czy pomocnicy oswieconych Zmory.

  Like

  • W 1792 roku kasztelanowa Katarzyna z Potockich Kossakowska sprzedała cały klucz stanisławowski Protowi Potockiemu. Do klucza należało miasto Stanisławów, miasteczko Łysiec i wsie: Krechowce, Opryszowce, Czukalówka, Kniehinin, Rybno, Zagwózdż, Pacyków, Uhrynów, Pasieczna, Radcza, Iwanikówka, Stebnik, Posiecz, Majdan, Stary Łysiec i Drohomirczany.

   http://stanislawow.net/historia/zamek.htm

   Like

   • Do niej należą też pewnie i najstarsze na terytorium pałacowym budowle. Ale już piwnice w jednym ze szpitalnych budynków, jaki “przytulił się” do wałów obronnych są prawdziwymi fortecznymi kazamatami. Spostrzegawczy architekt pozna stary sposób murowania. Pałac funkcję szpitala pełnił w okresie pierwszej wojny światowej. Był szpitalem wojskowym w okresie międzywojennym, podczas drugiej wojny światowej oraz za czasów radzieckich. Tak było i do niedawna za czasów niepodległej Ukrainy. W drugiej połowie 2004 roku wojsko po ponad 200 latach opuściło pałac. Obecnie obiekty popałacowe stanowią współwłasność władz wojewódzkich oraz prywatnej firmy. Co będzie dalej zobaczymy. Poza wszystkim, przeszłość pałacu Potockich jest bardzo mało zbadana. Możliwe – są jakieś informacje w archiwach polskich lub austriackich. Z tymi, co zostały na Ukrainie gorzej. Nie wiemy nawet jak w przybliżeniu wyglądała magnacka rezydencja Potockich. Może ktoś wie……… Jeśli tak, prosimy o podzielenie się z nami tą wiedzą.

    Like

 7. Tu sa winni a nie rody krolewskie.
  18+ Miejsce w którym Rothschild’owie przetrzymywali dzieci na rytualne orgie, mordy i na gwałty

  Like

 8. Udana próba generalna reprezentacji Polski! [BRAMKI ONLINE]
  Maks – 12 czerwca 2018
  0
  Reprezentacja Polski wygrała 34:0 (2:0) z Litwą w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na mundial w Rosji. Rezultat mógł być wyższy, jednak piękny gol…

  Posmiej sie troche,bo wielka jest duchowsc Jasnej i Ciemnej strony mocy ,to tak prawdziwe jak ten wynik w internecie.Tak duchowi wszyscy ze osadzaja czlowieka po wygladzie czy bledach w pisowni ,ta ich duchowosc tak prawdziwa jak i ten wynik,po prostu blad w wydruku swiadomosci matrycy..Matka mowiala zeby nie stawac po zadnej ze dwu stron ,nie wiedzialem wtedy o co chodzi .Dzis wiem ze moc jaka tam jest probuje sprzedac czlowiekowi to czego nie mozna tak latwo poznac .Po prostu sprzedawanie kota w Worku ,by moc zarobic na tym czego nie ma u sprzedajacego.
  No coz to jak chwalic sie swoim ogrodem ,w ktorym prace za wlasciciela odwala ktos inny zniewolony wlasciciela slowem.Walka o niewolnika,rekami niewolnika,by wlasne sumienie uspokoic ,jak sie uda na kogos innego zwalic.
  Jasne ze jesli sie ma mozliwosc manipulacji zdrowiem czlowieka ,bedzie sie mu wymawiac to co mu zrobiono.Jasne ze jesli sie komus zamknelo droge do nauki bedzie sie mu wymawiac ze nawet pisac nie umie.W jednym czy drugim przypadku ,moze byc odwrotnie od tego co sobie Oswiecone zaplanowaly,
  Studia jeszcze nie nauczyly nikogo samodzielnego myslenia,ubranie nigdy nie swiadczy o zawartosci srodka .Wspolczuje tym co oceniaja ludzi po tym jak sie ubieraja jak wygladaja czy moze jak pisza,moze tak dziala boska agentura i czy bedzie jasna czy ciemna na jedno wychodzi”Nie kupuj Czlowieku kota w Worku”

  Like

 9. Pingback: Let’s Flow – Livia Ether FLOW

  • ”Trzeba to jasno powiedzieć, że wbrew zapewnieniom polityków PiS-u nie było tu żadnego kompromisu, a tym bardziej sukcesu. Kiedy w 1938 roku brytyjski premier wrócił do Londynu z podpisanym traktatem monachijskim, Winston Churchill powiedział, że był to wybór między hańbą i wojną. Wielka Brytania wybrała hańbę, ale będzie miała i wojnę. Miał rację. Podobnie panowie Kaczyński, Duda i Morawiecki mieli wybór między hańbą i wojną. Wybrali hańbę, ale będą mieli wojnę.”

   Amen.

   Like

 10. Dezydery DaSilva
  21 godzin temu
  KONFEDE – CHAZA – RACJA …NASTEPNA KHAZARSKA SYJONISTYCZNA HUCPA I SZMONCES BY WYROLOWAC POLAKOW…OGLUPIC I ODCIAGNAC OD GLOSOWANIA NA PRAWDZIWYCH POLAKOW AUTENTYCZNYCH I HONOROWYCH REPREZENTANTOW NARODU POLSKIEGO…OBUDZCIE SIE POLACY !!!…POPATRZECIE TYLKO I PRZANALIZUJCIE NA ZRDOWY ROZSADEK JAKIE BYDLAKI I WROGOWIE NARODU POLSKIEGO I PANSTWA SA TAM W TEJ KONFEDE – SZMACJI – AJWAJACJI…ONI BEDA SIE KAJALI…ZAKLINALI I PPRZYSIEGALI NA BOGA NAROD I OJCZYZNE…OBIECAJA WAM WSZYSTKO…ZLOTE GORY…WOLNOSC…DOBROBYT… SUWERENNOSCI…A WSZYSTKO JEDYNIE PO TO ZEBY ZA WASZA BIERNA I OTUMANIONA WSZETECZNYMI KLAMSTWMI ZGODA ZNISZCZYC POLSKI KRAJ I PROKLAMOWAC…KHAZARSKI SYJONISTYCZNO FASZYSTOWSKO TALMUDYCZNO KABALISTYCZNY…P O L I N !!!…P O B U D K A…L A R U M G R A J A…L A R U M !!!

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s