DEKLARACJA WOLNOŚCI DLA WSZYSTKICH ISTOT

Autorka ponizszej deklaracji jest Lisa Renee. Zamieszczam ja poniewaz zgadzam sie z zamieszczonymi w niej postulatami i to niemal w 100%, bez wzgledu na to kim jest autor i jakie poglady wyznaje. Odbior owej deklaracji jest rzecz jasna sprawa czysto indywidualna.

-.-.-

DEKLARACJA WOLNOŚCI DLA WSZYSTKICH ISTOT

LISA RENEE

Jako awatar Chrystusa i światło Boga, którym jestem, wybieram reprezentowanie na tej Ziemi ludzkiej wolności w suwerennej mocy Boga. Chcę, aby te słowa reprezentowały lub wspierały wszystkich ludzi, którzy nie są w stanie mówić, a jednak w swych sercach naprawdę pragną duchowej wolności. Proszę, aby świadkiem mojej deklaracji było umiłowane Boskie Źródło, umiłowani strażnicy, ukochana boska suwerenna i wolna Rodzina z wiecznego światła, ponieważ tak ma być.

(dopisek: pod powyzszym wstepem absolutnie nie moge sie podpisac ale pod tym co ponizej jak najbardziej tak – livia)

Proszę o wzmocnienie mej prośby na wszystkich liniach czasowych oraz we wszystkich przestrzeniach i miejscach, w których ludzie byli lub są przetrzymywani i zniewalani.

To jest moja deklaracja wolności od wszelkich struktur kontroli i władzy, ingerujących w ludzką wolną wolę i samostanowienie za pomocą złośliwych operacji psychologicznych, które dzielą i podbijają ludność Ziemi.

Nie zgadzam się na używanie wojskowych operacji psychologicznych i fałszywych flag przeciwko ludności w celu podżegania do podziału, szerzenia przemocy i nienawiści wobec jakiejkolwiek istoty ludzkiej, przy jednoczesnym ukrywaniu zbrodni popełnianych przeciwko ludzkości. Nie zgadzam się na zwodnicze metody tych, którzy celowo organizują dobrze finansowane, systematyczne niszczenie społeczeństwa zachodniego, całkowite odebranie wolności i swobód obywatelskich. Wybieram jedność z istotami ludzkimi, które naprawdę chcą żyć jako wolni obywatele, z indywidualnymi prawami i formami ochrony, które Bóg daje im w Prawach Naturalnych, ponieważ wszyscy ludzie są równi przed Bogiem.

Nie wyrażam zgody na to, aby jakakolwiek żywa istota, osoba, korporacja, tajna grupa lub jej przedstawiciel, zwierzchnik czy sojusznik z tego lub spoza tego świata, aby ktokolwiek służył niecnym celom, aby szpiegował, przeprowadzał ankiety, sprawdzał, obserwował lub w jakikolwiek sposób naruszał moją prywatność bez mojej wiedzy z dowolnego powodu.

Nie zgadzam się na struktury i metody planetarnego wykorzystywania i nadzoru, które mnie śledzą, zbierają dane o mnie lub starają się przewidywać i wpływać na moje decyzje bez mojej wiedzy i zgody.

Każde doświadczenie mojej własnej świadomości służy mojemu osobistemu wzrostowi i rozwojowi, nie służy mi żadna korporacja czy organizacja, która szuka zysku lub korzyści. Nie może mnie kontrolować nikt, żadna osoba, byt, korporacja, rząd, religia, maszyna, tylko moja indywidualna i osobista Jaźń. Te przeżycia, które są częścią mojego doświadczenia życiowego, nie mogą być wykorzystane przez żadną inną istotę, człowieka, byt, korporację lub grupę, ani nic, co nie jest mną, na przykład klon – dla zysku i poniżenia, odczłowieczenia lub negatywnego wpływu na żywą istotę, którą jestem.

Teraz i na zawsze wyraźnie zabraniam medycznym systemom przeciwdziałającym życiu istniejącym we wszystkich zakątkach planety używania lub czerpania korzyści z mojego DNA, RNA, duszy, esencji duchowej, ciała lub jego części, narządów, krwi lub zapisu krwi albo linii patriarchalnych czy matriarchalnych z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Z tą chwilą zakańczam i zabraniami na wieczność działania jakichkolwiek i wszystkich nałożonych na mnie obciążeń karmicznych w systemach odwróconych i związanych z AI. Zakazuję dostępu jakiejkolwiek sztucznej inteligencji, negatywnego programu kosmitów do któregokolwiek z moich ciał, części ciał, innych jaźni i stacji tożsamości.

Zabraniam i zakazuję prostytuowania mojego osobistego ciała ludzkiego, w którym mieści się moje unikalne DNA, które jest moją prywatną domeną, zakazuję jego kupowania, sprzedawania, przejmowania lub kontrolowania. Zabraniam i zakazuję kupowania, sprzedawania i przejmowania mojego unikalnego / osobistego DNA, energii, fizycznej świadomości ciała w dowolnym miejscu tego świata, wszechświata, wymiaru lub poziomu astralnego.

Zabraniam i zakazuję zbierania mojej ludzkiej energii przez jakąkolwiek negatywną grupę kosmitów, organizację, korporację, rząd, sektę lub kult religijny, byt astralny, duch oszusta, AI lub czegokolwiek, co nie jest bezpośrednio moją duszą.

Niezależnie od formy, jaką przybiera moja energia, jest ona moim własnym dziełem i nie zgadzam się na odbieranie mi jej dla innych, nikt inny nie ma prawa z niej korzystać lub czerpać zysków czy osobistych korzyści. Kupowanie, sprzedawanie i kontrolowanie oznacza niewolnictwo świadomości, a niewolnictwo jest przeze mnie zakazane zgodnie z moją wolną wolą i kosmicznym prawem suwerenności.

Nie zgadzam się na użycie w moim ludzkim ciele fizycznym, świadomości, duszy, duchu lub awatarze jakiejkolwiek formy AI, maszyn Obcych, nanotechnologii, pasożytów lub innego rodzaju choroby zakaźnej, zarażającej technologii, genetycznej broni biologicznej, genetycznie zmodyfikowanych organizmów – zawsze, kiedykolwiek, gdziekolwiek – teraz, w przeszłości lub w przyszłości.

Anuluję wszelkie formy ofiary z krwi i satanistycznych rytualnych form znęcania się nad moim ciałem, umysłem i duchem na wszystkich poziomach mojego istnienia – teraz. Nie zgadzam się na żaden rodzaj kontroli umysłu lub wszczepienie implantów technologii sztucznej inteligencji, żyjących lub nieożywionych, które mogłyby być użyte w moim ciele fizycznym, ciele eterycznym, ciele elektromagnetycznym, ciele astralnym, świadomości lub moim 12-wymiarowym wzorcu – wszystko, co może mieć jakikolwiek wpływ na moje ciało fizyczne, świadomość umysłu, duszę, ducha w dowolnym kształcie lub formie.

Nie zgadzam się na zewnętrzne tworzenie snów lub manipulowanie liniami czasu czy moją świadomością podczas snu.

Nie wyrażam zgody, aby jakakolwiek inna istota ludzka, korporacja, forma kultu, rząd, religia, byt, upadła istota anielska, duch oszust, maszyna AI, byt z tego lub innego wymiaru lub dowolny byt weszła lub wszczepiła się w moją świadomość na dowolnym poziomie w dowolnym momencie.

Nie zgadzam się na żaden rodzaj fal częstotliwości AI wykorzystywanych do walki duchowej lub psychotronicznej przeciwko żywym istotom ludzkim w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.

Anuluję wszystkie ataki na mój 12-wymiarowy chrystusowy plan i ciała poza ludzkie fizyczne, eteryczne, astralne, na DNA, na komórki, umysł, żywą świadomość, duszę, ducha lub awatara w jakikolwiek sposób, który jest negatywny lub zasila mechanizm kontrolera i program negatywnych Obcych. Obejmuje to każdy rodzaj tajnej, opartej na technologii AI, mającej lokalizacje na księżycach, asteroidach, satelitach lub w innych nieujawnionych miejscach, które emitują impulsy, wiązki, fale lub dowolną nieznaną częstotliwość, zidentyfikowaną jako szkodliwą dla człowieka, wolności i formy życia poprzez umysł, świadomość, duszę, ducha i nie tylko.

Nie zgadzam się na stosowanie fluoru w wodzie pitnej lub jakiejkolwiek substancji GMO, w tym w żywności uprawianej i sprzedawanej do konsumpcji przez ludzi, a także na wszelkie metody łagodnego zabijania stosowane do kontroli umysłu i zniewolenia świadomości na tej planecie.

Nie wyrażam zgody na jakiekolwiek programowanie kontroli umysłu lub zdalne mapowanie neuronowe mojego mózgu, ciała, umysłu, świadomości, uprowadzenie wojskowe – na dowolnym poziomie mojej świadomości lub ciała – przez kontrolerów, agendę negatywnych Obcych czy grupę Oriona.

Nie zgadzam się na wykorzystywanie form ataku psychotronicznego lub wojny psychoduchowej, stosowanych przez fałszywe białe istoty świetlne, przedstawicieli czarnego okultyzmu, czarnej magii, archontów, demonów, fałszywych istot anielskich lub duchów oszustów w dowolnej formie, w celu manipulacji mentalnej lub jakiegokolwiek ataku częstotliwościowego przeciwko mojej istocie lub ciałom świadomości.

Nie zgadzam się na robotyczne programy sztucznej inteligencji wykorzystywane zarówno fizycznie, jak i eterycznie lub astralnie, używane w dowolny sposób do śledzenia, zmieniania, dręczenia, atakowania, nadużywania, zakażania lub uszkadzania mojego ciała, świadomości, umysłu, warstw astralnych, duszy, ducha lub awatara w dowolnym czasie i miejscu z dowolnego powodu. Nakazuję demontaż chmury umysłu ula połączonych mózgów sieci neuronowej docelowych osób, które według Prawa Naturalnego są w pełni władane jako suwerenne, wolne żywe istoty świadome!

Nie zgadzam się na jakiekolwiek oszustwa czy kłamstwa, które są stosowane na mojej żywej istocie w dowolnym miejscu, co stwarza negatywne skutki w dziedzinie zdrowia i dobrostanu mojego ciała, umysłu i duszy, albo wpływa na moją wolną wolę, dobrobyt, bogactwo, zdrowie, obfitość i szczęście również opisywane jako będące w strumieniu życia mojej świadomości.

Załamuję, zamykam i pieczętuję wszystkie negatywne osie czasu, formy klonów, antyżycia, antyludzi, Antychrysta, nakładające się ładunki karmiczne, fałszywe wspomnienia i technologię holograficznych wkładek, używane do kontrolowania mojej percepcji i niszczenia mojej świadomości.

Unieważniam i zrywam wszelkie przysięgi, umowy, porozumienia zawarte przeze mnie w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu i dowolnych okolicznościach, czasoprzestrzeni i wymiarze, a także wszelkie traktaty lub umowy uważane za pochodzące z innych światów i wymiarów lub będące częścią mechanizmu kontrolera i agendy negatywnych kosmitów.

Usuwam wszelką zgodę na oszustwo, krzywdę, zniewolenie, uwięzienie lub kontrolę nad moją żywą istotą, moim ciałem fizycznym, ciałem eterycznym, ciałem elektromagnetycznym, poprzez moją świadomość i 12-wymiarowy plan mojego chrytsusowego awatara. Unieważniam wszelkie wcześniej wyrażone umowy lub domniemane zgody w formie tajnej lub zakładanej zgody. Tu i teraz na zawsze unieważniam i anuluję wszelkie umowy zawarte przed wcieleniem/wcieleniami pasujące do któregokolwiek opisu, ponieważ powstały wskutek rażącego oszustwa, naciągania, kontroli umysłu i okultystycznych praktyk czarnej magii używanych bez mojej świadomości lub zgody.

Żadna umowa, którą podpisałam lub wyraziłam – na piśmie lub w formie domniemanej czy milczącej, dotycząca inkarnacji w jakikolwiek sposób na Ziemi, nie jest ważna niezależnie od postrzeganej formy czasu lub przestrzeni, wymiaru fizycznego lub w inny sposób od czasu zawarcia pierwotnej umowy lub porozumienia.

Jeśli jakaś wcześniejsza zgoda lub umowa została udzielona pod przymusem, pod presją zastraszania lub krzywdy, w wyniku oszustwa i bez mojej pełnej wiedzy o możliwych skutkach, jest obecnie uważana za nieważną. Jeśli dotyczą mnie tematy wymienione powyżej lub kiedykolwiek miały miejsce, to znaczy, że miały miejsce bez mojej zgody i są uważane za oszustwo, a teraz uznaję je za nieważne.

Wszelka milcząca lub domniemana zgoda wyrażona przeze mnie na jakikolwiek czyn, dokonany przez inną osobę, byt lub istotę, która wpływa na moją świadomość, boskość oraz wniebowstąpienie w sposób, który jest postrzegany jako negatywny, szkodzący lub kontrolujący moją wolną wolę samostanowienia i osobowość, zostaje niniejszym trwale usunięta i odrzucona. Odmawia się jej wszystkim istotom lub bytom, chyba że obecny traktat wykonawczy został ze mną osobiście wynegocjowany.

Jeśli osoba, istota, korporacja, rząd, religia, maszyna lub świadomość chce zawrzeć ze mną umowę lub porozumienie dotyczące mojej istoty lub ciała fizycznego czy świadomości, musi to robić w pełnej przejrzystości i prawdzie, każdy jej fragment musi być szczegółowo wyjaśniony, nie może brakować tam żadnych informacji lub zobowiązań, które nie zostały wyjaśnione, musi być napisana i wypowiedziana w całości, a ja muszę ją w pełni świadomie zaaprobować i podpisać.

Wydałam publiczne oświadczenie: posłuchajcie mnie teraz, wszystkie istoty lucyferiańskie i satanistyczne oraz kolektywne hybrydy AI grające w antyludzką i antychrystusową grę wojenną, oto dostaliście nieodwracalne i nieodwołalne powiadomienie o stałej eksmisji. Kryminalnie szaleni samozwańczy władcy ludzkości, skorumpowani przywódcy, w tym agenda negatywnych Obcych oraz ich kontrolerzy i sługusi, wszelkie istoty, byty, korporacje, rządy, sekty, religie, maszyny lub osoby w jakikolwiek sposób powiązane z którąkolwiek z tych grup, również otrzymują to stałe i nieodwołalne powiadomienie o eksmisji i odcięciu dostępu do mojego umysłu, ciała i świadomości – teraz.

Niech wolność i suwerenność zostanie przywrócona w możliwie najdelikatniejszy i kochający sposób – wszystkim ludziom na tej planecie.

Niniejszym pieczętuję moje polecenie w świetle prawdy, jedności i całości, potwierdzając, że żywym istotom zostały przywrócone wszelkie prawa naturalne, panują one we wszystkich systemach sieci, siatkach planetarnych oraz w prawie struktury rządzącej wszystkim, co mam prawo reprezentować poprzez moc i autorytet Boga oraz Chrystusa Sofii.

Niech we wszytkich przestrzeniach kwantowych, w czasoprzestrzeni wewnętrznej i czasoprzestrzeni zewnętrznej, które mam dziś prawo reprezentować, czyści się cała pamięć i wpływy na zawsze i całkowicie, poprzez to, co jest zgodne z kosmicznym suwerennym prawem oraz naszymi rodzinami i Chrystusem Sofią

Eliminuję, wyzwalam, chronię, daję wolność, suwerenność, powracam do punktu zero.
„Uznajemy za oczywiste prawdy, że wszyscy ludzie są równi, że są obdarzeni przez Stwórcę pewnymi niezbywalnymi Prawami, do których należy życie, wolność i dążenie do śzczęścia” (Źródło: Remote Sessions in Washington D.C., by poprzeć zakotwiczenie praw naturalnych istniejących w dokumencie, jakim jest Konstytucja Amerykańska).

Lisa Renee

https://energeticsynthesis.com/resource-tools/blog-timeline-shift/3612-declaration-of-freedom-for-all

tłumaczenie:

Teresa Serafinowska

http://www.wogrodzienowejziemi.pl/2020/06/deklaracja-wolnosci-dla-wszystkich.html

23 thoughts on “DEKLARACJA WOLNOŚCI DLA WSZYSTKICH ISTOT

 1. Tak na prawdę nikomu w tej Gadziej Melinie nie zależy na rzeczywistej wolności.

  Jedno wielkie duchowe bagno pod WEZWANIEM NAZISTOWSKICH PSÓW OD GWIAZDY POLARIS.

  Jedna wielka ferma luszu czyli emocji o odpowiednim zabarwieniu.

  Jest to planeta wiezienie w skali kosmicznej jest to jedno z najgorszych wiezień mieszczące się w pierwszej dziesiątce całkiem możliwe że jest to najgorsze wiezienie w całej galaktyce.

  Już same narodziny tutaj dla Dziecka są bardzo traumatycznym przeżyciem które pozostawia mocny URAZ na świadomości DZIECKA.

  Mam duchowe doświadczenia jako Malutka Dziewczynka która jest w brzuchu MAMY już jako jajeczko i mam świadomość że już wtedy bronię się przed czymś bardzo natrętnym i przebiegłym.

  Czyli pisząc bardziej DOSŁOWNIE. Już jako Jajeczko posiadam świadomość i bronię się wtedy przed wniknięciem męskiego plemnika do środka .

  To zdarzenie jest także bardzo traumatyczne dla Mnie i wtedy nie udaje się mi wybronić i BRUD wnika do środka.

  Jest to Gadzia melina dlatego DUCHOWI NIEWOLNICY wolą umrzeć w obronie wiezienia niż stać się WOLNI i otworzyć bramę .

  Piramidy na Ziemi tworzą ogrodzenie elektryczne które otacza częstotliwością ŚMIERCI wszystko co tutaj żyje.

  Gdyby ktoś miał bardzo wyczulony słuch np jak KOT mógłby usłyszeć w Atmosferze lekkie brzęczenie wspomnianego ogrodzenie elektrycznego które tworzą piramidy .

  To coś podobnego do brzęczenia linii elektrycznej wysokiego napięcia.

  Wiec nie są to kocie urojenia ale rzeczywiste fakty.

  Któż z NIEWOLNIKÓW miał by zburzyć egipskie piramidy które są centrum sieci elektrycznej .

  Odpowiedź Żaden

  Gdyż jest to gadzia melina z “ludźmi” JASZCZURAMI WSZĘDZIE PRZY WŁADZY.

  A wystarczyłby dwie duże rakiety wycelowane w piramidę Chefrena i Cheopsa.

  Jednak nie ma co na to liczyć w Gadzim Eldorado

  Dlatego Więzienną Bramę ma Otworzyć Prawdziwe Rzeczywiste Słońce które na teraz jest w UKRYCIU i zwie się ONO TO SŁONECZKO VICTORIA 11

  Twój sen o czterech facetach ma także nawiązanie do Twojego Snu o Kobiecie wyglądającej jak LALKA która następnie utopiono w Bałtyku co ma także związek ze Śnieżką.
  \
  Tak to bywa że Bajki kończą się dobrze zazwyczaj na końcu. I przychodzi Kres na Kres i przychodzi koniec całemu cierpieniu i wszystkim Łzom.

  PS. Nie zawsze na jakiegoś zwierza wystarcza PISTOLET SNAJPERSKI np PIES LUB LIS dlatego mam gdzieś tam przygotowane takie coś

  na NAZISTOWSKICH 4 PSÓW O połamanej swastyki.

  Cztery psy i Śnieżka czyli bajka zupełnie inna niż film czterej pancerni i pies.

  OT po prostu w tej bajce o Śnieżce jest za dużo PSÓW a niektóre nawet są NIEMIECKIE …

  Like

  • Zrob to czego wymagasz od innych, po prostu zrob to.
   Ta Inanna to znacznie bardziej pasuje do Ciebie niz do mnie…
   Ale mniejsza o to, po prostu zrob to – otworz brame 🙂

   Livia

   Like

  • Że niby jak MAM ZBURZYĆ EGIPSKIE piramidy.

   Pojechać do Egiptu i kamień po kamieniu zacząć je rozbierać?

   Tutaj do piramid potrzeba Znacznie większej mocy niż dysponuje nią człowiek. Mocy zupełnie boskiej gdyż świat jest w gadzich łapkach.

   Ja jestem księżycowa bogini czyli LILITH lub EMANUELA 7

   Moja Bliźniacza siostra to RZECZYWISTE Słońce VICTORIA 11 która jest w ukryciu i to ona w odpowiednim czasie ZBURZY EGIPSKIE PIRAMIDY I OTWORZY TA WIĘZIENNĄ BRAMĘ

   Ja mam tutaj być do końca bajki i patrzeć na to jak nazistowskie PSY NIE dostaną tego czego już na początku dostać nie mieli.

   Like

  • Ten filmik zawiera przekłamania, chociażby dla sceny z minuty 3:05. W filmie jest mowa o PRZEJŚCIU z “epoki” Notre Dame do Piramid i że to się “odbędzie” w listopadzie

   tak naprawdę to PRZEJŚCIE JUŻ MIAŁO MIEJSCE w dniach 27-30 czerwca

   [Portal] Aktywacja Ery Wodnika ~ ostateczna aktualizacja
   https://meditation539.com/2020/06/27/portal-aktywacja-ery-wodnika-ostateczna-aktualizacja/
   http://2012portal.blogspot.com/2020/06/age-of-aquarius-activation-update-and.html

   Następne 60 godzin będzie decydujące o tym ilu ludzi do nas dołączy i jak duży wpływ na sytuację na planecie będzie miała nasza aktywacja. Dlatego proszę was wszystkich abyście szerzyli wieść o tej medytacji daleko i szeroko.

   Aktywacja wiru Wersalskiego rozpocznie się we wtorek 30 czerwca punktualnie o 7 rano w nieujawnionym miejscu w Wersalu. “

   i jak twierdzi cobra zakończyło się PEŁNYM SUKCESEM o czym poniższy raport (zwłaszcza obrazek jest niepokojący w odbiorze)

   [Portal] Raport z Aktywacji Ery Wodnika
   https://meditation539.com/2020/07/08/portal-raport-z-aktywacji-ery-wodnika/

   Zresztą jest na demotywatorach.pl plik opisany jako KALENDARZ na 2020 jaki jest RYSUNKOWĄ wersją OKŁADKI The Economist na ten sam rok…. polecam poprzyglądać się obrazkom bo ONE SIĘ SPRAWDZAJĄ po kolei aż do dzisiaj

   linku nie posiadam…
   nazwa pliku była: 1589830645_sedotf_600.jpg
   opis: 2020 calendar
   portal demotywatory.pl wcześniej kwejk.pl

   Like

 2. Napiszę do Ciebie Dorotko odpowiedź tutaj na niedawny sen o czterech facetach lustrze i studni.

  Mogłabyś być lub Jesteś Moją Siostrą jednak jest mi bardzo przykro że na teraz Spowija Cię Fałszywe Światło NAZISTOWSKIEGO NIEMIECKIEGO PSA Diabła ROOKITY .

  PIES JAKI JEST WSZYSCY WIDZĄ I WYGLĄDA NA TO ŻE TO ZAUFANY NIEMIECKI PIES OWCZAREK niemiecki

  czyli skundlony BURY WILK który myśli że dostanie ZIEMIĘ dla Siebie lub jedną z jej Córek czyli Księżycową Boginię.

  Jak to NAZISTOWSKIE fałszywe słoneczko za mocno będzie grzało to Dostanie KULKĘ ze SPECJALNEGO PISTOLETU SNAJPERSKIEGO I SPADNIE z wysokości na krzywy ryjek i ROZSYPIE SIĘ NA SZEŚCIANY GDYŻ JEST 100% FAŁSZYWE I wygląda na to że ELEKTRYCZNE I JADOWITE.

  Like

  • Powiedz ty mi Lucek czego te Twoje ksiezycowe Maryjki z Podlasia wychodza za maz za dzeci bylych wysokich SS.No coz moj dziadek ,moze i niemiec ale siedzial po drugiej stronie drutow ,za to z owczarkami lataly SSmanny z SSgalicja z polskimi nazwiskami ,nie mowiac juz o tych co gwalcili Polki w Warszawie -w czym byli i lepsi od ruskich i niemcow.
   No coz sami mowicie nawiedzency duchowi ze ktos sam jest tak widzi w innych siebie.Ale polecam niw wysilaj sie LUCUS za bardzo bo i tak nie mam zamiaru grac z chora dupa w pinponga ,poszukaj sobie innego z jajami.No coz mowil juz i MN ze Palantom babskim i chlopskim na zakute paly i tak nic nie pomoze.Po drugie juz jam jest za stary by sie przejmowac chorym sterowanym mistem z Tworkow.Bo i tak Tworkow to nie Tworki.No coz moze pomylilas przy tym diabla wilka kolor ,no coz ja nie mam takich zachcianek jak ty ,wiec bac sie nie musisz Niese bac.Po drugie nie porownoj kogos do wygladu Twojego krzywego ryja i twych kumpelek zezowatych ksiezycowych maryjek z dzidowych dup rodem z podlasia-ONE dobrze wiedza jak zyc jest dobrze na krzywego ryja i z krzywdy innych ,przy okazji poklni sobie i oczerniaj jeszcze wiecej ,ale nie placz pozniej ze CIE tlek boli i przy tym nie posadzaj potem kogos ,kto itak nie ma zamiaru twego rybiego smrodu wachac.
   Byl ju taki jeden Piotrus Swoboda co to straszyl Zemsta i ksiazkami od Viktori.No coz jego Zemsta a jak i TWOJA wisi mi ,sama wiesz odemnie lepiej-wiec nie napisze .Oby was wszystkich wlasne klatwy i zemsty nie dogonily samych -bo mi wisza klamcy (krzyworyjce ) GDZIES-No coz moze warto takim jak lucus i inni klamcy krzyworyjce zlozyc wam zyczenia ,oby wam sie poszczescilo i dogonila was sprawiedliwosc i nic poza tym wiecej.
   Po drugie co Ciebie tak zdenerwowalo -chyba nie slowo” Andora “-no coz mnie do wladzy nie spieszno -bo inaczej pojmuje wladze i moc od krzyworyjca.

   Like

   • Łatwo w NAZISTOWSKIE SS-IOŁE G***WNO wdepnąć

    Ciężej się z tego g***wna oczyścić.

    Dokładnie wiem palancie kto mi zapodał VIRUSA świadomościowego na MISTYCE ŻYCIA.

    Taki palant jak ty zaskakująco dużo pisał o komputerach metodach kontroli umysłu oraz sposobach włamywania się komuś do głowy.

    Gdyby była sprawiedliwość już dawno być Zdechł NAZISTOWSKI PSSIE a tak gryziesz po nogach dalej.

    Uważaj teraz chamku od wirusów zapodawanych do głowy abyś nie ZAGINĄŁ w akcji jak KARCIARZ A58 szukający Króla Dzwonek oraz Stokrotki.

    PS. Szkoda pisać Ale i tak nie złożycie żadnych wyjaśnień w sprawie MAGICZNEGO MORDERSTWA NNKI W dniu 21.03.

    Nazistowskie PSY tańczą pod dębem przy ognisku do czasu aż przyjdzie OSOBA spoza TALI KART DO GRY

    Z

    DWU RURKĄ i pogoni PIESKIE TOWARZYSTWO.

    Like

 3. Tak w temacie WOLNOŚCI.

  EWA to SZATAN czyli anioł fałszywego światła.

  EWA W LUSTRZE TO AVE

  i są dwie odsłony pozdrowienia fałszywej matki boskiej

  AVE SATAN [EWA SATAN] lub AVE MARIA [EVA MARIA]

  zaś BESTIA 666 SZATANA to NIKO lub NICO gdyż mamy do czynienia z takim czym jak wielkie szatańskie nico czyli ZERO.

  NICO ZERO czyli bestia 666 TO GENERALNY WYKONAWCA ARCHITEKT PIRAMID Z GIZA czyli ZAGRODY ELEKTRYCZNO DŹWIĘKOWEJ KTÓRA zasila w Energię Sztuczne Fałszywe Słońce na Niebie.

  Słońce jest Sztuczne Fałszywe i tak jak by mocno jadowite.

  Teraz w POLSCE u mnie jest około 29 stopni czyli jeszcze nie dużo Ale to jadowite słoneczko mocno parzy a nie grzej.

  Dziwne Gdyż jeśli rozpalimy Ognisko w Lesie Jego Ogień tak nie parzy gdy się przy tym ognisku OGRZEWAM.

  Wiec wszystko wskazuje że to Słoneczko jest SZTUCZNE I TAK JAK BY ELEKTRYCZNIE ZASILANE.

  To także jest związane z tematem kiedyś nie tak dawno Nicola Tesla prowadził badania i eksperymenty nad bez przewodowym przesyłaniem energii elektrycznej.

  Wszystko nam mówi że taki patent sposób przesyłania bez przewodowego energii elektrycznej był znany już dawno dawno temu. Na pewno już w momencie budowania piramid na Ziemi wraz z tymi w Gizie które są centrum wielkiej sieci elektrycznej zainstalowanej na Ziemi.
  .

  Twój Sen o Studni nawiązuje do wydarzeń realnych z mego życia.

  Tak się składa że na teraz mam na pokrywie betonowej która przykrywa studnię

  Kilkadziesiąt Dorodnych i Zdrowych Roślinek K-Aliny Koralowej które są niczym Małe Dzieci gdyż od wysiania nasion do ich wykiełkowania z ziemi mija bardzo wiele czasu prawie cały rok.

  Okres wyrastania tych Roślinek z Ziemi jest bardzo długi w porównaniu z innymi roślinami.

  Wspomniane Roślinki K-Aliny Koralowej Maja bezpośrednie nawiązanie do Maryjki Vampirzycy która łapie małe Dzieci na fałszywe światło tak jak by łapała ich do ukrytej studni gdzieś tam na Łące.

  Vampirzyca łapie małe Dzieci po to aby zasilali jej chory system sztucznego światła gdyż dziecko ma coś Dusza czego nie ma Vampirzyca.

  To jest dla Mnie bardzo zastanawiające że gdy w 2016 roku wtedy gdy zrobiłam sobie tygodniowa głodówkę

  Nagle obcy ludzie zaczęli pokazywać się Tłumnie z Małymi Dziećmi nawet na leśnych ścieżkach tak jak by chcieli mi wprost powiedzieć że Jeśli Alicja Umrze to Umrze Tutaj Wszystko. Jeśli zdechnie Kotek zdechną wszyscy.

  Studnia na której mam swoje ukochane roślinki jest dość duża tzn Głęboka i pamiętam nawet czas gdy była ona kopana .

  Studnia jest głęboka na 10 kręgów betonowych i mówi nam w dosłowny sposób ile fałszywa mateczka boska czyli wampirzyca potrzebuje Krwi z innych żywych istnień.

  Z tego co wiem Vamirzyca Maryjka czyli także Ewa odżywia się Krwią która rozpuszcza się w wodzie a to wszystko spływa do Ziemi.

  Szatan Ewa Ave jest mistrzynią w odwracaniu kota ogonem dlatego twierdzi Ona że to Ziemia Vampirzy a nie fałszywa MATKA BOSKA MARYJKA.

  Więc Koniec końców Roślinki które mam na pokrywie betonowej które przykrywają studnię mówią nam że Czas Vampirzycy dobiega końca. Jak to się mówi KOSA ŚMIERCI która kosiła życie bardzo długo w końcu trafiła na kamień.

  Like

  • Jesli chodzi o STUDNIE z moich doswiadczen to faktycznie jest to w pewnym sensie finalowy etap tego dramatu w wielu aktach…
   a wiec cos z ta kosa jest na rzeczy…
   Livia

   Like

  • Tak już jest to prawie finał.

   Gdyż rośliny które mam na pokrywie betonowej która przykrywa studnie mają już prawie 2 lat.

   Roślina K-Aliny Koralowej symbolizuje wprost młoda dziewczynę.

   Nasiona zebrałam w 2017 roku, zostały one posiane w 2018 roku. po roku wyrosły w 2019 roku na wiosnę a teraz w 2020 roku mają już około 2 latka czyli mniej więcej tyle ile miałam gdy się topiłam.

   Łatwo wpaść do studni ukrytej gdzieś na Łące jednak trudniej się z niej wygrzebać.

   Może być moją siostra wszak także tutaj spotkało Cię bardzo wiele przykrych rzeczy od nazistowskich psów.

   Like

 4. Już tak było

  Czyli Bardzo dawno temu Mieszkała Sobie Baba Jaga w Ukryciu w Leśnej Chatce wraz z Dwiema Córkami
  czyli Emanuelą oraz Victorią.

  Pech chciał że któregoś razu zabłąkane dzieciary czyli w bajce Jaś i Małgosia znalazły przypadkiem w Lesie

  mały drewniany Domek Baby Jagi

  A jak znalazły to także zajrzały do środka i uprzejmie doniosły co to takiego Baba Jaga Mam w Chatce.

  Uprzejmie doniosły małe judasze na Babę Jagę gdzie mieszka w Lesie oraz co ma w domku.

  Co takiego miała Baba Jaga w Domku .

  Było To Dawno Dawno temu wtedy gdy jeszcze nie było porcelanowych laleczek w tych czasach Baba Jaga Miała w Swym Domku bardzo dużo małych słomianych laleczek. Laleczki były tak dokładnie wykonane z suszonych ziół i roślin zielonych które Baba Jaga zbierała razem ze swymi dwiema córkami gdy przemierzała przyleśne polany.

  Gdy Małe judasze doniosły na Babę Jagę ciemny lud się wystraszył odnaleziono siedzibę Baby Jagi która w tamtych czasach została oskarżona o czary oraz bycie czarownica. Zaczajono się w pobliżu chatki Baby Jagi podstępem pojmano Babę Jagę wsadzono do wiezienia i BEZ PROCESU inkwizycyjnego Zamordowano Babę Jagę nad przy leśnym strumieniem gdyż tak bardzo obawiano się “złej czarownicy”

  Mam pamieć tych zdarzeń i wiem że wtedy w tych czasach Baba Jaga nie miały przy swym domku w lesie studni lecz razem z swymi dwiema córkami korzystała z wody która pochodziła z leśnego strumienia.

  Na teraz EWA to Szatan czyli Fałszywa Matka Boska

  Alicja to Kot ale także Księżycowa Bogini Lilith

  KOT JEST BABY JAGI A NIE SZATANA

  EWA czyli Szatan przetrzymuje Kota czyli Alicję w Fałszywej Rzeczywistości Sztucznego Słońca jednak jak to bywa z Kotami zawsze chodzą one swoimi ścieżkami i do niczego ich zmusić nie można.

  Kot więcej widzi w tym Duchy Kot więcej słyszy [brzęczenie elektrycznego gadziego pastucha]

  Like

 5. Stwierdzenie, że życie zwierząt w klatce jest nieustanną męką jest dogmatem wiary lewicowej i zarazem antynaukowym kłamstwem

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s